Zoals in ons vorige nummer reeds aangekondigd zullen we proberen om diverse Nederlandse politieke partijen in de VRIJBRIEF te belichten. Dit o.a. met het oog op de verkiezingen die in mei gaan plaatsvinden.

Geheel willekeurig (pragmatisch!!) zullen we enkele partijen eruit lichten. Als eerste nemen we de VVD. Waarom? Omdat we van de VVD al een echt “Ontwerpverkiezingsprogramma 1981-85” in huis hebben.

VVD betekent: “Volkspartij voor Vrijheid en Democratie”, en al met de naam begint de moeilijkheid. Wij weten niet goed wat een “volkspartij” is. Een partij voor het hele volk? Dat zou dan direct inhouden dat er voor principiële programmapunten heel veel water in de wijn gedaan moet worden. Ons inziens blijkt dit bij het verder lezen dan ook ruimschoots gebeurd te zijn. Wat “Vrijheid” is, wordt niet gedefinieerd. Dat betekent dat het een dusdanig vaag woord blijft, dat iedereen er zijn betekenis aan kan geven en op de VVD kan stemmen in de mening dat zijn Vrijheid daarmee gediend wordt. Als Libertariërs definiëren wij: “Vrijheid is het ontbreken van dwang, geweld en fraude”. Het programma van de VVD is echter vol met dwang en geweld, en dat wil zeggen dat ze beslist een andere definitie dan de onze moeten hebben.

Democratie” betekent volkskracht, het hele volk moet invloed hebben. Nu klinkt dat altijd mooi, maar de praktijk is

a. dat een klein gedeelte van het volk invloed uitoefent en

b. van dat kleine gedeelte beslist dan 51% wat er gebeurt.

Als we het programma van de VVD gaan lezen met het idee dat het een programma is van een partij die voor grotere vrijheid is, dan worden we in de allereerste alinea al zwaar geschokt. Daarin staat:

“De welvaartsstijging heeft daardoor geleid tot een toeneming van de taken van de overheid. De VVD heeft aan deze ontwikkelingen van harte meegewerkt. Zo ontstond de huidige verzorgingsstaat, waarin de overheid met kracht optreedt om vele deelbelangen te beschermen.”

Ze hebben er niet alleen aan meegewerkt, maar zelfs van harte! We weten dus uit de allereerste alinea al dat de VVD van harte zal meewerken aan nog verdere overheidsbemoeienis.

Dit is volgens het boek van Hayek: “de weg naar moderne slavernij waarin de overheid ons steeds meer zal betuttelen”.

Dit wordt dan ook bij het verder lezen van het programma erg duidelijk. Enkele vrij willekeurige citaten:

“…, van de hogere inkomens extra offers te vragen.” Van de lagere inkomens heeft men zeker stemmen nodig.

“…. Wij moeten allen delen in de vermindering van de welvaart.”

De welvaart is kennelijk iets dat er is. Zouden we ook aan vermeerdering van die welvaart durven te werken?

“Ieder burger moet zelf uitmaken wat hij of zij als welzijn beschouwt. De overheid moet die keuze mogelijk maken.”

“De door de overheid gesubsidieerde welzijnsinstellingen worden gedemocratiseerd.”

Hieruit blijkt dat Big Brother het nodig vindt om voor ons welzijn te zorgen. Wat zou er gebeuren als ze ons dat eens zelf lieten uitmaken en ons het geld voor al die subsidies lieten houden door minder belasting te betalen?

Natuurlijk staan er ook veel positieve punten in het programma. Gelukkig. Wij vrezen echter dat er gezien de mentaliteit, de filosofie, die uit het bovenstaande volgt, weinig van terecht zal komen. De resulterende koers is naar méér staatsinvloed en niet naar minder. Erg positief staan we uiteraard tegenover de volgende punten:

“Herstel van de economische groei en bevordering van de werkgelegenheid. Economisch herstel verdient volstrekte voorrang.”

De manier waarop zal echter beslissend zijn. En als die gaat in de richting van meer overheidsinvloed, dan zal het resultaat net verkeerd uitkomen. En onze vrees voor meer overheidsgedoe kan blijken uit:

“Een nieuw industriebeleid,…..”

“Op het Ministerie Van Economische Zaken een bewindsman voor Technologie en informatie….” Ook positief klinkt: “Minder centralisatie en bureaucratie” en “Bevordering van vrijheid en veiligheid”.

Waarom dan: “Beunhazerij moet worden bestreden” en “Nederland dient zich krachtig in te zetten om de beginselen van het EG-landbouwbeleid in stand te gouden” en “De overheid voert een zorgvuldig beleid ten opzichte van kunstenaars” en “De WD streeft naar versterking van de Europese instellingen en verbreding van hun werkterrein”?

Dit laatste is een grotere internationale bemoeienis met het individu (maar geeft tevens meer leuke, goed betaalde baantjes voor politici!).

Het programma is de moeite van het lezen waard. Als u dat kritisch doet, kunt u er veel inzicht in krijgen.

De VVD is een partij die nog een beetje werkt aan het afremmen van grotere onvrijheid. Een partij die uw aandacht verdient, maar die u zou moeten bewerken om een echte vrijheidsfilosofie te gaan aanhangen.