Dat groene stroom helemaal niet zo groen is als de overheid u wil doen geloven werd deze maand pijnlijk duidelijk. De milieubeweging moest er in Apeldoorn namelijk aan te pas komen om te protesteren tegen de groene Biomassacentrale Fibroned. Door de jaarlijkse verbranding van 300.000 ton kippenstront aldaar komt er zoveel troep uit de schoorsteen van de centrale dat de uitstoot van de Hoogovens zelfs nog gezonder blijkt te zijn.

Biomassa is de benaming voor het opwekken van stroom uit biologisch afval. Denk hierbij aan gemalen beesten, rioolslib en -in dit geval- Achterhoekse kippenmest. Om voor subsidie in aanmerking te komen hoeft dit afval overigens niet persé uit Nederland te komen. En zo worden scheepsladingen houtsnippers uit Canada hier naar toe verscheept om samen met de Nederlandse subsidie in vlammen op te gaan.

Niet alleen biomassa is een energieopwekker van bedenkelijk groene aard, windenergie valt daar ook onder. Men vergeet namelijk dat bij de productie van beton en staal ervoor heel veel energie en water wordt verbruikt. En maar weinig milieubeschermers willen horen dat windmolens 40% van de tijd energie verbruiken in plaats van deze op te wekken. Energie leveren ze pas vanaf windkracht 4. Maar zodra de meter op 8 staat worden de wieken stilgelegd omdat het anders gevaarlijk voor de mens wordt. Voor vogels is dat al veel eerder, want jaarlijks zorgen de wieken voor vele honderden gevederde slachtoffertjes.

Gelderland krijgt er dus een luchtvervuiler van ongekende omvang bij op een industrieterrein voor milieuvriendelijke bedrijven. De lokale kippenstront zorgt daar namelijk voor de uitstoot van vele kilo’s zware metalen als dioxine, kwik en cadmium die in de buurt van de centrale neerslaan. En dat allemaal als middel in de strijd tegen het broeikaseffect. Wat moet het dan vervelend zijn voor de omwonenden dat steeds meer onderzoeken dat vermeende broeikaseffect naar het land der fabelen verwijzen.

Maar tegen overheidsidiotie valt weinig zinnigs in te brengen. Ze heeft nou eenmaal alle pijlen gericht op het verwezenlijken van de Groene Droom en daar het belasting- en subsidiestelsel volledig op aangepast. En ook mag de internationale voortrekkersrol op milieugebied natuurlijk niet in gevaar komen. Dus gaat de overheid ongestoord door met de subsidie van Fibroned met liefst 5 miljoen euro. Dat het broeikaseffect inmiddels overal ontkend wordt en Apeldoorn een regelrechte gifbelt wordt, vormt daarbij natuurlijk geen enkele belemmering.

Dit artikel verscheen eerder op: mvlogo-small.jpg

3 REACTIES

 1. Groene stroom maffia
  de media slapen
  Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK’s, endergelijke. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt ‘collusie’ genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia.

  Door Ad van Rooij

  Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia? Nou, dat is aldus gegaan: enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten: bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden.

  Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo’n 30 tot 50 procent van het in de bouw en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentratie’s aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK’s, en dergelijke. In sommige gevallen zijn de concentraties van deze stoffen zo hoog dat de drempelwaarde waarbij sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet één van de hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties sterk is verontreinigd met zware metalen en bijvoorbeeld PAK’s. De concentratie aan deze stoffen is in het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel en wettelijk verplicht om het genoemde gempregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo’n 500 tot 1000 gulden per ton zal gaan kosten.

  Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht: we noemen bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en we stellen dat bijstoken van deze zogeheten ‘biomassa’ in de EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa “Groene stroom”. Dit alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden ervan kost zelfs energie. De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.
  Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met betrekking tot de electriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op die lijst:

  * Landelijke politiek: Mw. Jorritsma (minister van EZ), N. van Hulst (Dir-Gen voor Energie), P.A. Scholten (Directeur-plv. Dir.Generaal energie, strategie en verbruik), B.J.M. Hanssen (directeur duurzame energie), H. Koenen (Hoofd duurzame energie), G. Dijk (duurzame energie), J. Weehuizen (Directeur electriciteit), Hermans (Hoofd electriciteit), H.A.P.M. Pont (Dir. Gen. VROM), J. Lenstra (VROM), B. van Engelenburg (VROM), L.J. Brinkhorst (minister LNV), C.J. Kalden (Dir.Generaal LNV), W. de Wit (directeur LNV), G. Westenbrink (LNV), J. van Walsem (2e kamerlid D66), J.H. Klein Molenkamp (2e kamerlid VVD).
  * Lokale politiek: C. de Waal (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov Limburg), Heijmans (burgemeester Haelen).
  * Milieubeweging: A. van de Biggelaar (stichting Natuur en Milieu), S. Schöne (Wereldnatuurfonds), H. Vijverberg (stichting Milieufederatie Limburg).
  * Aandeelhouders: H. van Meegen (Vz, directie EPZ), H. van Droog (directeur EPZ), J.J. Verwer (Alg directeur EZH), L.M.J. van Halderen (Vz directie EPON), P. Koppen de Neve (directeur UNA).
  * Instanties/bedrijven: E.J. Postmus (Gasunie), K. Dijkstra (Gasunie), P. Derks (Gasunie), H. Geijzers (Senter), J. Verhoef (Senter), P.A.M. van Luyt (NOVEM), K. Kwant (NOVEM), P. Stollwerk (NOVEM), C. van Leenders (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), drs. L. Knegt (VNO-CNW), ir. M.P.H. Korten (VNO-CNW), de Jong (directeur, SHELL), J.A. Terning (SHELL), S. Mennes (SHELL), P.L. Zuiderveld (SHELL), Noud Janssen (AGRO), J. Hendriks (AGRO), ir. J. Koolen (LLTB), P. De Sampaio Nunes (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie), C. Cleutinx (Europese Commissie), E. Millich (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie), C. Jones (Europese Commissie), P. Zegers (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).
  * Katalysatoren: P. Blok (InterEnergie), C.J.F. Böttcher (Böttcher), F.W. Saris (voorz. directie ECN), J.H.A. Kiel (ECN), A.C.G.M. Brogtrop (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur project bureau duurzame energie), R. Kalf (adviseur projectbureau duurzame energie).

  Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons openbaar ministerie en met name de minister van justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van onderzoekteams, infiltranten en dergelijke krijgen zij van mij middels dit artikel in Kleintje Muurkrant alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt. Of de beschreven creatieve oplossing metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt af van onze media. Mijn oproep aan de media is dan ook: Doe er iets aan! Schoon ons land van deze groene stroom maffia!

  (Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de groene stroom maffia heeft beschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: http://www.sdnl.nl/ekc-home.htm)
  ——————————————————————————–
  Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 352, 12 januari 2001
  ——————————————————————————–

 2. Groene stroom maffia
  de media slapen
  Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK’s, endergelijke. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt ‘collusie’ genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia.

  Door Ad van Rooij

  Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia? Nou, dat is aldus gegaan: enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten: bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden.

  Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo’n 30 tot 50 procent van het in de bouw en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentratie’s aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK’s, en dergelijke. In sommige gevallen zijn de concentraties van deze stoffen zo hoog dat de drempelwaarde waarbij sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet één van de hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties sterk is verontreinigd met zware metalen en bijvoorbeeld PAK’s. De concentratie aan deze stoffen is in het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel en wettelijk verplicht om het genoemde gempregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo’n 500 tot 1000 gulden per ton zal gaan kosten.

  Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht: we noemen bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en we stellen dat bijstoken van deze zogeheten ‘biomassa’ in de EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa “Groene stroom”. Dit alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden ervan kost zelfs energie. De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.
  Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met betrekking tot de electriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op die lijst:

  * Landelijke politiek: Mw. Jorritsma (minister van EZ), N. van Hulst (Dir-Gen voor Energie), P.A. Scholten (Directeur-plv. Dir.Generaal energie, strategie en verbruik), B.J.M. Hanssen (directeur duurzame energie), H. Koenen (Hoofd duurzame energie), G. Dijk (duurzame energie), J. Weehuizen (Directeur electriciteit), Hermans (Hoofd electriciteit), H.A.P.M. Pont (Dir. Gen. VROM), J. Lenstra (VROM), B. van Engelenburg (VROM), L.J. Brinkhorst (minister LNV), C.J. Kalden (Dir.Generaal LNV), W. de Wit (directeur LNV), G. Westenbrink (LNV), J. van Walsem (2e kamerlid D66), J.H. Klein Molenkamp (2e kamerlid VVD).
  * Lokale politiek: C. de Waal (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov Limburg), Heijmans (burgemeester Haelen).
  * Milieubeweging: A. van de Biggelaar (stichting Natuur en Milieu), S. Schöne (Wereldnatuurfonds), H. Vijverberg (stichting Milieufederatie Limburg).
  * Aandeelhouders: H. van Meegen (Vz, directie EPZ), H. van Droog (directeur EPZ), J.J. Verwer (Alg directeur EZH), L.M.J. van Halderen (Vz directie EPON), P. Koppen de Neve (directeur UNA).
  * Instanties/bedrijven: E.J. Postmus (Gasunie), K. Dijkstra (Gasunie), P. Derks (Gasunie), H. Geijzers (Senter), J. Verhoef (Senter), P.A.M. van Luyt (NOVEM), K. Kwant (NOVEM), P. Stollwerk (NOVEM), C. van Leenders (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), drs. L. Knegt (VNO-CNW), ir. M.P.H. Korten (VNO-CNW), de Jong (directeur, SHELL), J.A. Terning (SHELL), S. Mennes (SHELL), P.L. Zuiderveld (SHELL), Noud Janssen (AGRO), J. Hendriks (AGRO), ir. J. Koolen (LLTB), P. De Sampaio Nunes (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie), C. Cleutinx (Europese Commissie), E. Millich (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie), C. Jones (Europese Commissie), P. Zegers (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).
  * Katalysatoren: P. Blok (InterEnergie), C.J.F. Böttcher (Böttcher), F.W. Saris (voorz. directie ECN), J.H.A. Kiel (ECN), A.C.G.M. Brogtrop (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur project bureau duurzame energie), R. Kalf (adviseur projectbureau duurzame energie).

  Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons openbaar ministerie en met name de minister van justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van onderzoekteams, infiltranten en dergelijke krijgen zij van mij middels dit artikel in Kleintje Muurkrant alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt. Of de beschreven creatieve oplossing metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt af van onze media. Mijn oproep aan de media is dan ook: Doe er iets aan! Schoon ons land van deze groene stroom maffia!

  (Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de groene stroom maffia heeft beschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: http://www.sdnl.nl/ekc-home.htm)
  ——————————————————————————–
  Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 352, 12 januari 2001
  ——————————————————————————–

 3. beste Mijnheer Hans Bennink, leest u dit aub;

  Beste Mensen;

  Leest u deze email svp zorgvuldig door, dit mag bij u als zeker en BESLIST NIET ontbreken. want dit is er echt gebeurt op het hoogoven-corus grond gebied en onder de corus leiding , vlag en wimpel, toezicht etc, 2H09 VLAK NAAST HET HOOFDKANTOOR VAN DE DIRECTIE EN BIJ POORT,, WENCKENBACH ,, wat is menselijkheid , menselijke normen en waardes nu nog , blijkbaar stelt het allemaal niets voor , nu niet , toen niet , nooit niet.
  Er zijn afspraken en regels hoe we met elkaar om gaan , er zijn grenzen hoe je met elkaar omgaat , en daar hoort willens en wetens je medemens door hoogovens-corus hun toedoen, nalatigheid, overtredingen , beboet, en met grove tekortkomingen, met schuld illegaal, buiten de wet om , zonder vergunningen en inspecties , zonder cao, etc door vergiftigingen, leed en ellende, armoede en verdriet elkaar aan doen BESLIST niet bij., zo horen wij niet met elkaar om te gaan , dit tart elk menselijk falen.
  .
  Dit is geen opleidingschool en ook geen werk-recruitment, dit volstaat geen enkele onderneming, waar valt dit dan wel onder ??? dit heeft geen werkelijk en totaal geen enkel verband met zaken van doen op STAAL gebied . Je leid toch geen mensen op om illegaal , ondergronds, verboden, in het geheim, aan toxisch gif te worden blootgesteld op een clandestiene , onwettige , zonder vergunningen, etc verborgen gehouden, kelder om de dood in te jagen met hun letsel, ziektes , klachten ,arbeidsongeschiktheid door vergiftiging te worden . en het hele gezin HIERDOOR EN hieraan ook ziek laat worden

  Hoogovens-Corus is nooit en te nimmer een vliegassen- afvalverwerkings-fabriek geweest, daar hebben zij geen specialisme in, en toch gingen zij illegaal in hun kelder 2H09 in het diepste geheim daarmee starten, wat nooit had gemogen , weant het geschiede allemaal in het geheim , illegaal en verborgen ermee, zij hadden dit nooit mogen doen , zij zijn daar ook niet in geaccrediteerd , niet in gecertificeerd, niet kundig in .
  Dus hier geschiede buiten alle wetten en regelgeving, toestemming, cao-loos, vergunningsloos, tegen alles in . en nu laten zij ons kapot ziek door ploeteren, tot de dood er op volgt , in het leed en arbeidsongeschikt , met allerlei ziektes die zij hebben aangericht aan ons lot over, creperend aan de ziektes door intoxicaties die zij hebben aangericht , en die vele andere miljoenen mensen ook zullen meemaken.

  flyash contamination in the dutch, and worldwide devolloped inside a illegal laboratory 2H09 FROM CORUS- HOOGOVENS . Een gesubsidieerd illegaal toxische verborgen gehouden gif-laboratorium ?? ,, 2H09 ,, op het Hoogoventerrein velsen noord.!!

  Opent u ook de bijlagen / attachments svp voor de waarheid. foto,s etc . zie boven .

  Ik wou u hierover inlichten .maar …..wat gaat u hieraan doen ?

  Geachte KIJK hier hoe smerig en onmenselijk recidiverend alle menselijke normen en waarden geschonden wordt door de verboden en illegaal het gehele hoogovens / hts-e&e geheime toxische gif kelder 2H09 smerige industrieel chemisch afvaldump , wegwerkings-activiteiten er gepleegd zijn om ons daaraan kapot te maken.

  http://www.sdnl.nl/kath-nb31.htm
  http://www.sdnl.nl/corus.htm
  http://www.biomassa.polie.nl/nieuws/robert__kahlman.htm

  Zeer geachte ;

  ER STERVEN PER JAAR ZO,N 800 TOT 1200 MENSEN AAN LONGKANKER DOOR ,, radon-nucliden ,, het gif en radioactieve toxische afval wat uit uw wanden en woonkamers , plafonds , muren, plafonds vrijkomt door kunstgrind van verbrandingsafval van de schoorstenen van electriciteits centrales , huisvuil afval verbrandings installaties / AVI,s , dus of u nu wel of niet rookt ook hieraan kan u longkanker oplopen, dankzij de VROM , SENTER, NOVEM, EN ONZE REGERING ! HET SCHANDAAL VAN JEWELSTE .
  http://www.sdnl.nl/quekel-35.htm
  http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel19/kn1947d.htm
  http://www.biomassa.polie.nl/nieuws/alarm_over_giftige_stoffen_in_cement.htm
  http://www.ecoline.org/verde/infobladen/24straling.shtml OP DE TWEEDE PLAATS NA ROKEN !

  ik vraag uw aandacht om volgende internet-sites aan te klikken en de doorkliks te activeren , te bestuderen en aandachtig door te lezen . dan zult u zien hoe de situatie er voor staat en waarin wij door een slechte werkplek en schandalige arbeidsomstandigheden in zijn beland en hoe en wat de gevolgen hiervan zijn . tegenwoordig mee en voor staat .

  Open and see also how the european commision, parlement and european union ask questions about this hidden waste basement of the Hoogovens – Corus to the dutch goverment , but nothing has happened??, they kept sillences !!

  2003/C 268 E/113) E-0581/03van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie (28 februari 2003)
  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/nl/oj/dat/2003/ce268/ce26820031107nl01120114.pdf

  vliegasen zijn ondeugdelijke en gevaarlijke materialen voor mens en milieu en onze voedselvoorziening , drinkwater en alles dat leeft . zie;
  http://archive.greenpeace.nl/persberichten/97/0203a.html ,
  http://www.het-klankbord.vuurwerk.nl/vliegas.htm
  http://www.cit.kuleuven.ac.be/cit/let/thesissen.htm#8
  http://www.chem.uu.nl/nws/www/publica/97092.pdf
  http://www.novem.nl/default.asp?documentId=24064
  http://www.novem.nl/default.asp?documentId=24096

  Wij zijn opgeofferd , uitgetest, uitgeprobeerd als experimentele proefkonijnen in en illegaal , geheim , schandelijk overtredend , ondeugdelijk, onbeschermd, cao-loos, vergunningsloos schadelijke , gevaarlijk ondergronds toxisch keldertje 2H09, de europese commissie stelt de regering en het bedrijf vragen over dit morbidde miljoenen toxische kanker-slachtoffer experiment buiten de wet om opgezet , compleet outlaw, overtredend , door de arbeidsinspectie beboet , om en rechter veroordeeld, en nog laten ze ons lijden en creperen met onze ziektes en leed.

  EEN GEZOND GEZIN WIL IEDEREEN, EN DAT WORDT ZOMAAR KAPOT GEMAAKT DOOR CHEMISCHE CRIMINALITEIT, ILLEGALE CORRUPTIE, EN MISDADIGE MILIEU EN VOLKSGEZONDHEIDSZORG AANTASTENDE VERSPREIDINGEN EN AANDOENINGEN VAN DE HOOGOVENS-CORUS HUN FOUTE WANBELEID , EN STRAKS WORDEN U EN UW KINDEREN GETROFFEN DOOR KANKERS DIE VERSPREIDEND UW KINDEREN , U ZELF EN ANDEREN AANTASTEN, HOE VER , HOE DIEP , HOE LAAG ZIJN ZIJ WEL NIET GEZAKT ?? KLINKLARE GENOCIDE EN KANKERDOOD OP HUN GEWETEN .

  Alexander, Rob, Fabian, Lia en Dimitri Kahlman. Het hele gezin is uiteindelijk de dupe van het ‘verwerken’ van gif.

  BESTE INFOMIL, SCHAKEL MINISTER PIETER VAN GEEL HIEROVER IN , EN ZIJN COLLEGA MEVR SYBIL DEKKER, DIT IS DE GRONDSLAG VAN EEN WALGELIJK MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID SCHANDAAL.
  EN MEN BLIJFT ZWIJGEN , ZIEKELIJK ZWIJGEN . MENSONTEREND ZWIJGEN AN DE KANKERMOORD OP MILJOENEN MENSEN OM DE INDUSTRIE TEN DIENSTE TE ZIJN VAN HUN TOXISCHE VLIEGASSEN SCHOORSTENEN AFVAL AF TE KOMEN, TE VERMENGEN VOOR DE KOMENDE GENERATIES EEN TOXISCHE ERFENIS EN GIFTIGE NALATENSCHAP OVER TE DRAGEN DIE DIEP SMERIG IS .
  BESTUDEER DE WEBSITES EN STOP DE TOXISCHE GENOCIDE IN DE BOUW , IN HET MILIEU, DE VOLKSGEZONDHEIDSZORG , WANT DIE WORDT STRAKS ONBETAALBAAR, GA NOOIT TOXISCHE AFVAL EN RESTSTOFFEN RECYKELEN WANT HET KOMT ALLEMAAL WEER VRIJ, VERKNAL GEEN MOOIE WERELD , WEES ER ZUINIG OP, EN DOE GEEN KORTZICHTIGE , ONWETENDE DOMME DINGEN WAR DE GEVOLGEN NIET VAN TE OVERZIEN ZIJN.
  DIT ZIT DUS OOK IN UW WONING EN HUIS WOONPMGEVING , DIT KRIJGT U OOK BINNEN. ALS U GAAT BOREN , HAKKEN, ZAGEN , FREESEN, VERBOUWEN , RENOVEREN , SLOPEN, ETC
  HANGT U OOK WEL EENS GORDIJNEN OP ?, BOORT U OOK WEL ENS GAATJES VOOR SCHILDERIJEN, BOEKENPLANKEN, VERLICHTING, BEDRADING, SPIEGEL ETC . DAN INHALEERT U DIT OOK , DE KANKEREXPLOSIES ZIJN NU AL GAANDE !!

  de daders van dit illegale , schandalige , genocide oponthoud en weg-vluchten , ontkennen, leven-aantastende vernietigers zijn ; vraag aan hen hoe ziekmakend hun illegale , verboden, clandestiene , geheime ondergrondse , verzwegen en ziekmakend dit corrupte , criminele, onwettige , onrechtmatige, misdadige industrieele chemische milieu en volksgezondheidszorg schandaal die ons gezin heeft vergiftigd en vernietigend heeft aangetast, zij moeten niets alles blijven verzwijgen maar erkenning geven . aan de onverantwoordelijke ziekmakende aantastende contaminaties van vergif-afval-stoffen en chemische rest-stoffen
  Nu laten ze ons doodzwijgend creperen in armoede en leed , zie de bijlagen- attachments, ons gezin en toekomst zij door hun toedoen en in alles overtredend grof en extreem tekortschietend in de wettelijke zorgverplichting,
  Het schandaal is zo groot dat zij maar blijven zwijgen , en het gezegde ,, wie zwijgt stemt toe ,, is hierop echt van toepassing.

  Danieli Corus
  Technical Services BV
  P.O. Box 10000
  1970 CA IJmuiden
  Wenckebachstraat 1
  1951 JZ Velsen-Noord
  The Netherlands
  Director Sales: Klaas Beentjes
  email= klaas.beentjes@corusgroup.com;
  T +31 (0)251 498600
  F +31 (0)251 470030
  danieli.corus@corusgroup.com

  de Hoogovens / Corus, HTS.E&E IJmuiden / Velsen-noord,
  Internet-Website = http://www.corusgroup.com/home/index.cfm .
  email-contact; feedback@corusgroup.com .

  STI-enginering-bv, Johan Steenhoek -Heiloo
  Internet-Website =http://www.sti-veen.nl/eindex.htm
  email-contact info@sti-veen.nl .

  my lawer company; H.E.C.A.. Vlasman
  van Diepen van der Kroef-Lenior ,, Amsterdam
  Internet-Website = http://www.vandiepen.com/
  email-contact;= amsterdam@vandiepen.com .

  The ensurancy-company,, Andriessen & Geurst
  Internet-Website = http://www.aeng.nl/ .
  email contact; experts@aeng.nl

  Het menselijk drama is schandalig groot, wat is dit voor een wereld om elkaar te vergiftigen. ??laat Corus en hun verantwoordelijkheden en mede spelgenoten weten dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen en die ook moeten dragen. en ons gezin zo niet langer kunnen laten lijden.

  hoogachtend Dhr – Fam R. Kahlman

Comments are closed.