haverstraw_civil_war_poster.jpgDe Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) leerde ons dat als je het recht wilt hebben om je af te scheiden je daar maar beter zeer specifiek in kunt zijn. Toch is de grondwet van de Europese Unie daar niet duidelijk over. Lid 60 heeft het over ,,vrijwillige afscheiding van de Unie”. Het geeft aan:

  1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.
  2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor haar terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. Over dat akkoord wordt overeenkomstig artikel III-325i, lid 3, onderhandeld. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.
  3. De Grondwet is niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

Heeft u de vet gedrukte laffe taal opgemerkt? Stel dat een rijke staat, bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Groot BrittanniĆ« of Nederland probeert de Unie te verlaten, dan kan een meerderheid van arme staten dit land voortdurend tegenhouden door eenvoudigweg de periode te ‘verlengen’ waarin de EU-grondwet van toepassing is op deze vertrekkende staat.

En zoals dit lid al aantoont; het was altijd al mogelijk dat een lidstaat de Unie kon verlaten door eenvoudig haar eigen wetgeving in te trekken. Leg dat maar eens uit aan Zuid-Carolina in de VS. (deze staat probeerde in 1861 de Verenigde Staten te verlaten, waarna de Amerikaanse burgeroorlog losbarstte)

Nu is er een formele procedure in het leven geroepen om aan te tonen dat de Europese Unie een vrijwillige associatie is. Een lidstaat, die zich wil afscheiden, moet zich echter schikken naar de opgestelde voorwaarden zodat er een impliciete dreiging bestaat, waardoor afscheiden niet zo gemakkelijk zal gaan. Deze clausule is dan ook waarschijnlijk zo opgesteld dat ze nooit gebruikt zal worden.

Llewellyn H. Rockwell is directeur van het Mises Instituut in Auburn, Alabama in de Verenigde Staten