In 2002 vertelde Louis Michel, de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, die tegenwoordig lid is van de Europese Commissie, het Belgische Parlement, dat de EU uiteindelijk Noord-Afrika, het Midden-Oosten als ook Europa zal omvatten.
Het MEDA programma, het belangrijkste financiële instrument voor de implementatie van het Euro-Mediterrane Partnerschap, spendeerde volgens de officiële website van de EU tussen 2000 en 2006 €5,35 Miljard aan verschillende programma’s. Tijdens de periode 1995 – 1999 werd 86% van de fondsen die MEDA ter beschikking had naar Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit gesluisd.

Vanaf 2007 zal MEDA worden vervangen door het instrument van Europees Nabuur- en Partnerschap worden vervangen, dat volgens plan in de periode 2007-2013 €11 miljard zal uitgeven onder andere om samenwerking tussen Europese en Arabische landen in de sectoren energie en transport; in hogere opleidingen en mobiliteit van leraren, onderzoekers en studenten; multiculturele dialoog door mens tot mens contacten, inclusief banden met immigrantengemeenschappen die in EU-landen wonen evenals samenwerking tussen burgermaatschappijen, culturele instellingen en uitwisselingsprogramma’s van jongeren. De Europese Commissie, de machtige regering van de EU met uitgebreide wetgevend bevoegdheden, zal samenwerking coördineren met NGO’s, universiteiten, kerken, religieuze associaties en de media in met dit project verbandhoudende zaken, dit alles overeenkomstig documenten die beschikbaar zijn op het Internet.

Bat Ye’or, auteur van het boek Eurabia, heeft gewaarschuwd tegen de post-Westerse cultuur van het Palestinianisme, die door deze netwerken al tientallen jaren lang is bevorderd:
“Door middel van een gecoördineerde campagne, begeleid door de netwerken van de lichamen van de Europese Unie, heeft een systeem dat politiek koppelt aan markten, cultuur, universiteiten, media en opiniemakers, zijn totalitaire grip over de lidstaten uitgespreid om een verachtelijke cultuur van leugens en ontkenning op te leggen die Europa’s pro-Palestijnse buitenlandse politiek ondersteunt.”

De EU Commissie en senior officials creëren, vaak bekendgemaakt door onschuldig klinkende semi-officiële organisaties, overeenkomsten met Arabieren en implementeren ze later ongemerkt als federaal EU- beleid. Dit wordt gerealiseerd omdat miljarden Euro’s ongecontroleerd rondstromen in een zeer slecht gecontroleerd systeem.
De Europeanen financieren zodoende de samensmelting van hun eigen continent, in werkelijkheid door middel van kolonisatie, met de Moslim wereld zonder dat ze het zelf in de gaten hebben en zonder hun toestemming (cursief vert.). Het moet de eerste keer zijn in de menselijke geschiedenis, dat met bureaucratische precisie een heel continent cultureel wordt uitgeroeid. Terwijl het hier misschien gaat om het grootste verraad in de geschiedenis van de Westerse beschaving, wordt dit toch grotendeels door de Westerse media genegeerd.

Joschka Fischer, ex-minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, waarschuwde, dat Europa riskeert de speeltuin te worden voor opkomende supermachten van de 21e eeuw. Hij wilde meer samenwerking van de EU om dit te voorkomen. Maar we zijn al een speeltuin van buitenlandse machten, want in het bijzonder moslimlanden, die hun onstuitbare populatiegroei in onze landen dumpen en de inheemse bevolking bijna straffeloos lastig vallen en dit wordt actief door de EU veroorzaakt. Het zal interessant worden voor toekomstige historici te ontsluieren hoeveel senior EU-leiders of bureaucraten zijn omgekocht en betaald met Arabisch oliegeld.

Het idee, dat de EU een supermacht zal worden is belachelijk. In de dageraad van de 21e Eeuw is Europa een globale grap, een decadent, zwak en pathetisch continent, veracht door zijn vijanden en bejammerd door zijn vrienden. Outsiders verwachten niet, dat Europa iets nieuws zal genereren, heel wat zullen verrast zijn, indien het zelfs maar overleeft. Dit imago zal niet worden verbeterd door leiders die niet alleen hun volkeren hebben verlaten, maar hen aanvallen door hun historische erfenis aan hun aartsvijanden te verkwanselen, en door diegenen te muilkorven die hiertegen protesteren.

Je kunt niet op kunstmatige wijze een dynamische macht creëren door bureaucratische besluiten, dat doe je door de wet, wetten met de goedkeuring van de mensen, die hun beste belangen in het oog houden en daarom door hen gerespecteerd worden – respect voor private eigendomsrechten en met zoveel uitsluiting van de staat. Er is geen kortere weg. Het is belachelijk te geloven dat gammele topzware Frankenstein monster Europa competitiever zal maken.

Ik ben niet tegen samenwerking tussen Europese landen in welke vorm ook, maar absoluut wel in de vorm van een pan-Europese dictatuur met massieve bureaucratieën. Ik begrijp het argument,dat individuele naties, behalve misschien Duitsland, te klein zijn om met dergelijke landen als China te concurreren. Misschien. Maar we moeten onze prioriteiten zuiver houden: Overleving staat voorop; een dynamische economie creëren komt op de tweede plaats. De simpele waarheid is, dat de EU een dodelijke bedreiging voor overleving vormt en absoluut niets doet om de economie te bevorderen.

Paul Belien, de uitgever van de Brussels Journal, heeft in zijn boek “A Throne in Brussels” betoogt, dat België wordt gebruikt als een blauwdruk voor de grotere Europese Unie. In 2000 keurden de Belgisch autoriteiten de zogenaamde “Snelle Burgerschapswet” goed. In 1960 was 7,3% van de bevolking in de Brusselse binnenstad van buitenlandse afkomst. Vandaag de dag is dit cijfer gestegen tot 56,5%. Volgens Jan Hertogen, een Marxistisch socioloog, “is deze bevolkingsvervanging een indrukwekkende en unieke ontwikkeling in Europees of zelfs wereldwijd perspectief.”

Ja, het is waarschijnlijk ongekend in de menselijke geschiedenis, dat een land zijn hoofdstad zonder een schot aan anderen overhandigd, ofschoon zijn lot nu wordt herhaald in vele andere Europese steden. Is er geen oppositie tegen in België ? Jawel, maar zij wordt het zwijgen opgelegd of zelfs uitgebannen. De Vlaamse nationalistische Vlaams Blok werd onwettig verklaard wegens racisme en veranderde zijn naam. Het racisme bestond erin regeringsstatistieken te citeren betreffende oververtegenwoordiging in misdaad door immigranten. De rechter concludeerde dat “waarheid [is] geen verdediging.”

Pere Samuel, een in Turkije geboren katholieke priester en een van de weinigen die de taal van Jesus, het Aramees, spreekt, is vervolgd wegens “aanzetten tot rassenhaat” door het Belgische Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CEOOR) , wegens een opmerking die hij maakte in 2002 toen hij zei: “Elk door en door geïslamiseerd Moslimkind dat in Europa is geboren is een tijdbom voor Westerse kinderen in de toekomst. De laatsten zullen worden vervolgd wanneer ze een minderheid zijn geworden.” Hij stelt, dat Moslims Europa binnenstromen en waarschuwt voor een dreigende burgeroorlog.

België is een kunstmatige Staat gedomineerd door een Franssprekende bureaucratische elite en kan worden gezien als een laboratorium voor wat de EU-rabieren de rest van het continent willen toebrengen, zoals bevolkingsvervanging, grotendeels door Moslims, en het tot zwijgen brengen van de oppositie daartegen door wettelijke pesterijen en door verschillende mechanismen de facto ontzetting van de autochtone populatie uit haar burgerrechten.

Artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt verondersteld vrijheid van meningsuiting te verzekeren. Toch wijdt het meer tekst aan de definitie van datgene wat niet binnen de grenzen van vrije meningsuiting valt dan aan wat het is. Criminaliseren van ideeën is gevaarlijk. Zoals John Stuart Mill uitlegt in zijn boek On Liberty, is vrijheid van meningsuiting de basis van de ware vrijheid. De Zweedse schrijver John Järvenpää betoogt, dat een van de deugden van vrije meningsuiting is, dat politiek incorrecte standpunten anderen dwingen rationeel te argumenteren.

In 2007, besloot de EU aanzetting tot racisme en xenofobie tot een misdaad te verklaren over alle 27 aangesloten landen.
Onder de nieuwe wet kunnen overtreders een gevangenisstraf tot drie jaar tegemoet zien, wegens “publiekelijke aanzetting tot geweld of haat, gericht tegen een groep personen of een lid van zo’n groep wegens ras, kleur, religie, afkomst of nationale of etnische origine.” De term “aanzetten tot haat”tegen “religie” zal ongetwijfeld door Moslims worden gebruikt om critici van de Islam de mond te snoeren, speciaal aangezien de Raad van Europa eerder heeft besloten Islamophobie gelijk te stellen met antisemitisme.

Het vertrouwelijk handboek van de EU, eveneens uitgekomen in 2007, verbiedt regeringen te spreken over “jihad” of Islam te koppelen met terrorisme. Maar aangezien we nu pan-Europese antiracisme wetten hebben en pan-Europese richtlijnen die het vermelden van elke verband tussen Islam en geweld verbieden, betekent dat, dat het onmogelijk zal zijn te spreken over de Jihad, waaraan Europeanen zijn onderworpen ? Het doel van deze wetgeving kan niets anders zijn dan de kritiek op massa-immigratie te muilkorven.

Zoals Robert Spencer opmerkte, “Spoedig zal EUrabie op de oude Sovjet-Unie lijken, waarin dissidenten heimelijk samizdat literatuur verspreidden en zware gevangenisstraffen opliepen, wanneer de autoriteiten ontdekten wat ze deden. Europeanen die zich zorgen maken over wat hen overkomt, zullen naar het Westen moeten reizen, boeken kopen die de waarheid over de Islamitische jihad vertellen, en ze distribueren buiten het zicht van het wakend oog van EU-bureaucraten.”

De Europese Unie is eigenlijk een poging – een tamelijk geslaagde tot dusver – door de elites van de Europese naties om samen te werken aan usurpatie van macht, met voorbijgaan en uiteindelijke afschaffing van het democratisch systeem, een slowmotion staatsgreep. Het werkt omdat de nationale parlementen er nog zijn en de meeste mensen niet zien hoeveel er veranderd is. Zien is geloven. Indien een kleine groep mensen besloot het democratisch proces openlijk terzijde te schuiven en begint wetten op te leggen die het publiek niet goedkeurde, zou er een rebellie ontstaan. Maar dit is wat de EU heeft gedaan. Ze zijn juist slim genoeg dit feit te verhullen onder vele lagen van ondoordringbare bureaucratische newspeak, om te bewerkstelligen, dat de gemiddelde burgers de omvang van wat er aan de hand is niet in de gaten hebben. Ideeën zoals “vredesbevordering” worden als voorwendsel hiertoe gebruikt een bot om de onnozele massa’s voor de gek te houden en versluieren wat in wezen een naakte machtsgreep is.

De EU kan de nationale elites omkopen door hun ijdelheid en gevoel van belangrijkheid aan te spreken, hen van nationaal tot internationaal niveau te verheffen, hen mooie auto’s en mooi klinkende baantjes te geven niet gehinderd door domme prozaïsche dingen als de wil van het volk.

Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben (cursief vert.). Deze zelfbedienende elites verraden het vertrouwen van de mensen die zij geacht worden te dienen, hen gebruikende als guinese biggetjes in een rampzalig sociaal experiment door hun cultuur te ontmantelen en Moslims te importeren om hen te attackeren. Zij verachten waarschijnlijk hun eigen volkeren, die dit gedwee accepteren en hun belachelijke excuses geloven.

Autochtone Europeanen die in hun eigen steden niet langer veilig zijn, zijn van hun geschiedenis beroofd en hebben meer immigratie in een kortere periode aanvaard dan welk ander volk in de menselijke geschiedenis dan ook en ondervinden intimidatie en repressie wanneer zij weigeren nog meer te accepteren. Dit vestigt onheil, er is geen andere manier van zeggen.

Volgens journalist John O’Sullivan, “ stellen sommige verdedigers van de EU dat deze toegegeven ondemocratische voorziening wordt gecompenseerd door de machtsuitbreiding van het Europese Parlement. Maar dit overdrijft hogelijk de vertegenwoordigende aard van het Europarlement. Ofschoon het formeel democratisch is krachtens democratische verkiezing, heeft het geen continent-wijde publieke opinie waaraan het rekenschap verschuldigd is.” Hij voegt daaraan toe: “Het was locaal nationalisme in Brittannië en bezet Europa, dat de meeste morele verzet bood tegen fascistische ideologieën.”

Dit laatste punt, dat Nazi Duitsland werd verslagen door trotse natie-staten zoals de U.S.A. en Brittannië (lange tijd geleden), is totaal verloren door de EU elites.
Commissaris Margot Wallström betoogde, dat diegenen die zich tegen bijeenvoeging van nationale soevereiniteiten keerden een terugkeer tot Nazi verschrikkingen riskeerden van de ‘30-er en ‘40-er jaren. Haar collega Commissarissen gaven een gemeenschappelijke verklaring uit, waarin ze stelden, dat EU-burgers de doden van de Tweede Wereldoorlog eer zouden moeten bewijzen door VOOR de EU-grondwet te stemmen.

De grondwet zal nog meer macht leggen in de handen van de reeds machtige en vrijgestelde elites. De EUrocraten zeggen eigenlijk, dat aangezien iemand begrijpelijkerwijs ons democratisch systeem op een zeker moment in de toekomst zou kunnen bedreigen, zouden wij het beter nu meteen kunnen ontmantelen, op een ordelijke manier. Bovendien, terwijl grondwetten traditioneel de fundamentele werking van de staat hebben samengevat, verraadt de voorgestelde Europese grondwet, die honderden pagina’s beloopt, een bijna shari’a-achtig verlangen alle aspecten van het leven te reguleren. Het is een controle-instrument, een blauwdruk voor een autoritaire staat.

Nazi-Duitsland was een totalitaire staat, maar zulke samenlevingen kunnen ook transnationaal zijn, zoals de Sovjet-Unie, waar de EU meer dan oppervlakkig op lijkt: een kunstmatige superstaat die gerund wordt door een autoritaire bureaucratie die de wil van de mensen naast zich neerlegt en zijn ideologie aan de volkeren oplegt. Zijn we terug in de E.U.S.S.R. ?

Ofschoon de EU, wegens haar transnationale natuur, heel erg op de Sovjet Unie lijkt, zijn er ook overeenkomsten met Nazi Duitsland. De EU werd geschapen door de Grote Leugen techniek, die werd gelanceerd door Nazi Propagandaminister Joseph Goebbels: Serveer de mensen massieve leugens, zo groot, dat zij niet kunnen geloven dat iemand erover zou liegen en zij zullen ze geloven tenminste een tijdlang.

Het moet ook vermeld worden dat Adolf Hitler zijn bewondering voor de oorlogszuchtige natuur van de Islam uitsprak. De bewondering was wederzijds. Muhammad Amin al-Husayni, de Moefti van Jeruzalem, was een Arabische nationalist en gepassioneerd antisemiet die tijdens WW-II nauw samenwerkte met Nazi Duitsland.
Later, werd het leiderschap van de Palestijnse Arabieren overgenomen door Husayni’s neef Yasser Arafat, een grote vriend van de EU, die in 2002 een interview gaf waarin hij refereerde aan “onze held al-Husayni.”

Indien de EU word verondersteld ons te beschermen tegen de verschrikkingen van Nazi Duitsland, is het opmerkelijk hoeveel trekken het daarvan kopieert, zoals flirten met Arabische sterke mannen en bewondering voor de Islam. De Moslim immigratie naar Europa die de EU bevordert, heeft de grootste golf van antisemitisme uitgelokt sinds de opkomst van, wel, Nazi Duitsland, en kan de resterende Joden dwingen te vertrekken. Dat Europeanen deze organisatie zouden moeten steunen om een nieuw totalitair regime te voorkomen is een zieke grap. De EU is veel dichter bij totalitaire staten dan de veronderstelde boze natie-staten die het zal vervangen.

Aangezien er geen Europees demos (geen democratisch draagvlak, vert.) is, geen prepolitieke loyaliteit of gemeenschappelijke publieke gemeenschap, en aangezien de wetgevende macht is overgedragen aan de niet-gekozen EU-Commissie, kan de EU op geen enkele manier als democratie functioneren in welke betekenisvolle zin ook. De EU kan alleen een reusachtig Joegoslavië worden, ofwel geregeerd door een autoritaire oligarchie á la Tito, of uiteenvallen in burgeroorlogen.

De langzame maar gestage verstikking van de vrije meningsuiting door wetgeving en Moslim Jihad-geweld geeft een omineuze trend aan: Europa beweegt zich in totalitaire richting. Deze kan niet worden gestopt of teruggedraaid voor we de Moslim-immigratie stoppen, wat niet zal kunnen gebeuren tenzij we de Europese Unie ontmantelen. Het opdoeken van de EU is de sleutel tot Europa’s overleving, die nu op het spel staat.

Uit: The Brussels Journal – the essential european blog
Door Fjordman – Ma. 30 april 2007 Towards a Totalitarian Europe
Vertaling: SpyNose.

Verdere ref.:
Brussels Journal
Europees Nabuurschaps Beleid
Euro-Mediterrane Partnerschap – Financiële Samenwerking
Newspeak
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
De erfenis van Amin Al Husseini