Tegenstanders van de vrije markteconomie hoort men frequent zeggen dat het algemeen belang voorrang moet hebben op het individueel belang. Het is bekend dat deze slogan sterk tegemoet treedt aan een soort “rechtvaardigheidsgevoel” bij de mensen; het probleem is echter wat men onder dit algemeen belang moet verstaan!

Wie is er bekwaam en beschikt over de maatstaven om uit te maken of deze of gene maatregel het algemeen belang dient of enkel de belangen van een particuliere groep? Politici van alle kleuren roemen er zich op het publiek welzijn te willen nastreven; het is zelfs te betwijfelen of ze er “bewust” tegen in willen gaan. Bestaat de mogelijkheid om een politiek die het algemeen welzijn nastreeft te onderscheiden van een die ten dienste staat van particuliere belangen? Daar is b.v. de theorie van de “rechtvaardige prijs” om dit onderscheid te maken. Maar wat is zo’n prijs? Verkopers en kopers van om het even welk goed zijn het er oneens over en het geschil doen oplossen door een bemiddelaar is niet rechtvaardiger dan wat de beide partijen voorstaan.

Die rechtvaardige prijs van de verkopers is zo hoog dat er niet genoeg kopers zijn om hem te betalen. En de prijs die de kopers rechtvaardig achten is zo laag dat er niet genoeg producenten zijn om aan deze voor waarden goederen te produceren. Maar wat te zeggen van een prijs waarbij er evenveel kopers als verkopers zullen gevonden worden? Is dit niet de enige redelijke oplossing? En de prijs die het evenwicht behoudt tussen vraag en aanbod is het enige wat van belang is.

De natuurlijke prijs is dan ook die prijs waarbij ieder verkoper die bereidt is die te aanvaarden, een afzetgebied zal vinden en iedere koper die bereidt is die te betalen, de gewenste goederen zal vinden. Zo ook is een natuurlijk loon die vergoeding waarbij iedereen die wil werken, werk zal vinden, en waarbij de werkgevers die dit loon willen uitbetalen, arbeiders in dienst zal kunnen nemen. En de natuurlijke interest is die prijs waarbij iedereen die kapitaal nodig heeft het zal bekomen, en waarbij alle kapitalisten het kunnen uitlenen of beschikbaar stellen.

Al deze prijzen kunnen niet bij decreet vastgesteld worden, maar vormen zich op de vrije markt d.m.v. de concurrentie; iedere politiek die deze gegevens tracht te vervalsen mogen we gerust omschrijven als een aan het algemeen welzijn tegengestelde politiek. ledere prijszetting, onder of boven de natuurlijke prijs betekent verlies! Als iedereen zijn best doet zich aan te passen aan de eisen van de markt draagt hij bij tot de maximalisering van het algemeen welzijn, iets wat geen enkele plannenmaker kan verwezenlijken. ledere economische planning is het resultaat van de opinies en meningen van een kleine elitaire groep: de politici.

Het systeem van de prijsvorming op de vrije markt-kompas voor het vrije initiatief van duizenden producenten is het resultaat van de onmiddellijke tastbare verlangens van de miljoenen subjecten die het economisch leven constitueren.

Men wil zo graag het profijtbeginsel vervangen door het behoeftenbeginsel, maar er is geen bestendige methode om de behoeften van de mensen te leren kennen en ze te vergelijken volgens hun belangwekkendheid. Alleen de wil om voor iets te betalen, zegt ons iets over hun verlangens, daarom kan alleen het verlangen om geld te verdienen (ongehinderd door interventies) het enige middel zijn om maximaal de menselijke behoeften te voldoen, want winst is alleen verzekerd aan degene die het best tegemoet komt aan de menselijke verlangens.

Naschrift

Het is nog eenvoudiger te stellen door te proberen het vage begrip “Algemeen Belang” te definiëren. Algemeen belang is immers het belang van àlle personen, dus niet één enkele uitgezonderd. Wel als iets in het belang is van iedereen, dan is het volkomen overbodig om er wetten voor te maken. De politici gebruiken de term echter om te suggereren dat een bepaalde procedure in het algemeen belang is, dus ook Uw belang en dus moet U er ook voor zijn.

De echte bedoeling is echter dat deze procedure in het belang is van een bepaalde groep, ten koste van alle anderen.

Redactie.