Een uittreksel van een lezing door Ben Moreell van de Foundation for Economic Education Inc. (verkort en aangepast).

Het communisme is één zeer kwade en onmenselijke ideologie, waarvan elk spoor in de wereld vernietigd behoort te worden: Velen van u zullen er wellicht ook zo over denken en velen van u zullen wakker geschud zijn door het Russische optreden in Afghanistan en tegen de Russische dissidenten.

Er bestaat een duidelijke bedreiging van onze vrijheid. Een studie in de afgelopen jaren van onze vijand, het communisme, heeft een aantal opvallende en schokkende zaken aan het licht gebracht, die u wellicht nooit opgevallen zijn.

De grootste afkeer van het communisme kan toegeschreven worden aan de gebruikte methoden. Communisme staat voor pure leugens, onmerkbare misleiding, verraad, afzwering van het Geloof, en het volledig minachten van onze Godgegeven rechten van vrijheid van ieder mens. Overal waar communisme aan de macht komt, ziet men moorden, concentratiekampen, slavenarbeid en een zeer vergaande controle van elk onderdeel van het leven van de mens.

Dit zijn de methoden waarmede het communisme macht uitoefent, maar wat is het communisme werkelijk als het zulke middelen gebruikt?

Het communisme is gebaseerd op het “Communistisch manifest”, in 1848 gepubliceerd door Karl Marx en Frederik Engels. Hieronder volgt het voornaamste onderdeel hieruit, de “10 punten van het communistische programma”. Deze tien punten dienen ais basis voor de revolutie van de arbeidersklasse ,om de bestaande democratie te “vernieuwen”.

De arbeidersklasse zal politiek overwicht moeten gebruiken om stap voor stap het kapitaal (dat is alle bezit) aan de bourgeoisie (dat zijn de bezitters van eigendommen) te ontworstelen, om dan alle productiemiddelen (ondernemingen) onder staatsbeheer te brengen. Om Marx verder aan te halen: “Natuurlijk kan dit doel in den beginne niet bereikt worden zonder de grofste inbreuk te maken op het eigendom en het vrije ondernemerschap“. Deze maatregelen zullen van land tot land anders zijn, maar allemaal komen ze op de volgende punten neer:

l. Afschaffing van alle eigendom van land; gebruik van de renten voor algemene doelen. In 1980: Er is nog steeds particulier grondbezit, maar de Staat der Nederlanden (de Overheid) is eigenaresse van zeer veel land en kan daarnaast grond onteigenen.

2. Een zware en steeds zwaarder wordende (progressieve) loon- en inkomstenbelasting. In 1980: Hoge en steeds zwaarder wordende belastingen kennen wij allemaal reeds. De overheid heeft zelfs kans gezien meer belastingen te vinden dan Karl Marx ooit bedacht had (B.T.W. onder andere).

3. Afschaffen van elk recht op erfenis. In 1980: Zover is het in Nederland nog niet, maar iedereen die ooit iets geërfd heeft weet dat daarover zwaar belasting moet worden betaald. De nieuwe successiewet zal ervoor zorgen dat er per jaar weer fl 140.000.000 meer wordt onteigend.

4. In beslag nemen van bezittingen van hen die het land verlaten en van rebellen. In 1980: Dit komt zover mij bekend bijna niet voor; misschien hebt u zelf voorbeelden.

5. In één centrale hand brengen van het verstrekken van leningen door de overheid door middel van één nationale bank, werkende met overheidsgeld en een volstrekt monopolie (alleenrecht). In 1980: Het oprichten van een Centrale Nationale Bank met overheidsgeld (van wie is dat geld eigenlijk?) en met uitsluiting van alle andere bestaande vormen van geldlening. Deze bank is er al bijna; de “Postbank” is al in wording.

6. Centraliseren in overheidshanden van alle communicatiemiddelen en transport. In 1980: Het centraliseren in overheidshanden van communicatie is al zo lang een feit, dat niemand daar nog bij stil staat (de PTT en haar monopolie). Het openbaar vervoer is nog niet helemaal in handen van de overheid, maar voor hoe lang nog? Het wegtransport nog helemaal niet, gelukkig, maar ook hier voor hoe lang? (Denk aan Chili.) Voorts mogen de hoge belastingen óp particulier transport en de brandstoffen daarvoor, hierbij gerekend worden en niet te vergeten het bemoeilijken van het wegverkeer in steden enz.

7. Uitbreiden van fabrieken en andere productieondernemingen in Staatseigendom, het productief maken van onbebouwde grond volgens een algemeen plan. In 1980: Hier zult u zelf voorbeelden kunnen vinden. Ook de Staatsmijnen mogen hierbij gerekend worden,. maar ook de vele grote bedragen die gestoken worden in niet rendabele bedrijven. Ook hier zult u zelf voorbeelden kunnen noemen (b.v. Okto). De IJsselmeerpolders zijn ook een aardig voorbeeld. Extra landbouwgrond, terwijl wij op bergen van graan, melk en boter zitten, die tegen heel lage prijzen worden verkocht (aan Rusland bijvoorbeeld).

8. Gelijke verantwoordelijkheid voor iedere arbeider. Oprichten van arbeiderslegers, speciaal in de landbouw. In 1980: Een arbeidersleger hebben wij hier nog niet, maar aan het eerste deel wordt hard gewerkt. Gelijke verantwoordelijkheid van alle arbeiders betekent ook gelijke betaling. Dat betekent dat er niemand meer op het matje wordt geroepen als er iets verkeerd is gegaan, en ook dat harder werken, meer scholing of bereidheid verantwoordelijkheid te dragen GESTRAFT worden met gelijke beloning. Zoiets heet nivelleren tegenwoordig.

9. Samengaan van landbouw en industrie; geleidelijke afschaffing van het verschil tussen stad en land door een meer gelijkmatige verdeling van de bevolking over het hele land. In 1980: Er is gelukkig nog niet veel gekomen van het samengaan van landbouw en industrie, maar aan het tweede gedeelte wordt héél hard gewerkt. Industriespreiding door de overheid geleid door het verbieden van vestigingen of belonen van verhuizingen van industrieën. Omdat de overheid nog niet burgers durft te dwingen, worden ambtenaren gedwongen te verhuizen (Centrale Directie PTT). Een verhuizing overigens, die miljarden guldens kost en geen cent opbrengt.

10. Gratis scholing voor alle kinderen in openbare scholen. Afschaffing van fabriekswerk door kinderen. Combineren van de opvoeding en opleiding met de industriële productie e.d. In 1980: Gratis scholing in openbare scholen is reeds zeer ver doorgevoerd in Nederland. Het combineren van opvoeding en opleiding met de industriële productie is gelukkig nog niet zo ver. Waar ontleent de overheid het recht aan uw kinderen op te voeden? Fabrieksarbeid voor kinderen is, terecht afgeschaft; het vrije ondernemerschap heeft daarvoor reeds lang machines ontworpen en gebouwd.

Karl Marx dacht aan een langzame democratische weg, geholpen door innerlijke verrotting van de kapitalistische maatschappij. U kunt nu zelf uitmaken hoever Marx zijn doel genaderd is. Het duurt niet lang meer of u bent communist geworden door uw eigen vrije democratische keus. Een communist -een mens zonder recht op zijn eigen leven – zonder recht op vrijheid – zonder recht op eigendom of bezit – zonder recht zelf (anders) te denken en daarmede bent u geworden tot het ergste wat een mens kan overkomen: een slaaf.

Het verschrikkelijke is, dat het zo ongemerkt gaat, terwijl u het zelf op democratische manier kiest. Alleen doen diegenen waarop u uw stem uitbracht niet wat zij beloofden te doen (of niet helemaal). Inderdaad, meneer Marx is bijna bij het gestelde doel…

BIJNA,

want het is nog niet te laat en er zijn nog wel degelijk andere wegen naar een welvarende vrije maatschappij met vrije mensen – zonder slavernij. Dat is een wereld waar ieder mens een onvervreemdbaar recht heeft op zijn eigen leven, zijn vrijheid en zijn bezit. Een wereld waar de enige aanvaardbare vorm van geweld bestaat uit het weren van hen die deze mensenrechten willen schenden.

De belangrijkste vorm van schending van mensenrechten is het gebruik van geweld (macht) of het dreigen met geweld tegen een individu. (De overheid gebruikt geweld bij het doorzetten van ongewenste plannen, want zij dreigt.) In deze vrije wereld is de enige goede sociale organisatie die, welke ontstaat, door vrijwillige samenwerking van mensen en het enige economische systeem, dat in overeenstemming is met het menselijk welzijn, is het vrije-markt systeem,

Redactie: Het bovenstaande artikel is uiteraard de mening van Ben Moreell. In grote lijnen zijn we het er mee eens. Wij vinden de grootste afkeer van het communisme in de principieel slechte principes. Deze leiden dan tot slechte methoden. Daarom is het goed dat wij nog meer aandacht er aan schenken om de libertarische principes te begrijpen en aan onze omgeving over te dragen. Commentaar van lezers zien we graag tegemoet.

2 REACTIES

  1. Het communisme is de grondlegger van het socialisme. De ideeën van Marx om het kapitaal gelijk te verdelen hebben later opgang gemaakt. Natuurlijk hebben communistische dictators zoals Stalin en Lenin met hun schrikbewind het communisme in een slecht daglicht gesteld. De cubaanse revolutie en het verdrijven van dictator Batista kwam er door de communistische vrijheidsstrijder Ché Guevarra en Fidel Castro. Onze huidige consumptiemaatschappij is ook verre van ideaal. De kloof tussen rijk en arm wordt onoverbrugbaar en de derde wereldlanden worden door de multinationals en het rijke westen volledig aan hun lot overgelaten. Het idee van solidariteit en gemeenschap van goederen zou onze wereld een heel andere aanblik geven. Daardoor zullen de rijkere landen natuurlijk hun opbrengsten moeten delen met de onfortuinlijke derde wereldlanden. Geen enkel maatschappijstelsel is ideaal. Ik vind dat libertijns ideeëngoed een gevaar voor onze sociale instellingen. Het is immers door de verplichte ziekteverzekering en de belastingen op loon en goederen dat deze instanties in leven gehouden worden.

  2. Volgens mij heeft u de boodschap niet helemaal meegekregen…
    PS. Het libertinisme en het libertarisme verschillen sterk van elkaar.

Comments are closed.