vertaling: Jan Smid

OMDAT ik wil wonen in Europa, en

OMDAT de Nederlandse Overheid het gebied beheerst waar ik wens te wonen, en

OMDAT veronderstelde of impliciete contracten vaag en derhalve niet te bekrachtigen zijn, stem ik in met de volgende afspraken:

ARTIKEL 1: Ik zal een bepaald percentage van mijn eigendom aan de Overheid afdragen. Het feitelijke percentage zal door de Overheid worden bepaald en mag ten alle tijde veranderd worden. Het bedrag dat afgedragen wordt kan gebaseerd zijn op mijn inkomen, de waarde van mijn eigendom (zoals door de overheid wordt vastgesteld), de waarde van mijn inkopen, of op welke zaken dan ook zoals het de Overheid schikt. Om de Overheid ten dienste te zijn bij het bepalen van het percentage zal ik het de Overheid toestaan mij een identificatienummer (SOFI-nummer) te geven dat in alle grote financiële transacties gemeld zal moeten worden.

ARTIKEL 2: Indien de Overheid erom vraagt zal ik mijn vrijheid opgeven gedurende een door de Overheid te bepalen periode, doorgaans niet minder dan 14 maanden. Gedurende die periode zal ik de Overheid dienen op iedere wijze die zij verkiest, inclusief militaire dienstplicht, in welk kader ik ook mijn leven zal opofferen indien de Overheid hier om vraagt.

ARTIKEL 3: Ik zal mijn gedrag aanpassen en beperken tot de eisen die de Overheid stelt. Ik zal alleen die “drugs” gebruiken die door de Overheid worden toegestaan. Ik zal mijn seksuele activiteiten beperken tot die welke door de Overheid worden toegestaan. Ik zal mijn levensovertuigingen (cq religie) door de Overheid laten begrenzen. Meer beperkingen kunnen ten alle tijde aan mij opgelegd worden.

ARTIKEL 4: Met inachtneming van het bovenstaande zal de Overheid mij toestaan werk te zoeken, onderworpen aan de door de Overheid gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen beperkend zijn ten opzichte van mijn carrièrekeuze dan wel het loon dat ik mag aannemen.

ARTIKEL 5: De overheid zal mij toestaan te wonen in het gebied in Europa onder haar heerschappij, namelijk Nederland. Eveneens zal de Overheid mij toestaan vrijuit mijn mening uit te spreken, binnen de door de Overheid bepaalde grenzen.

ARTIKEL 6: De Overheid zal trachten mijn leven en de mij toegestane bezittingen te beschermen. Ik zal de overheid niet aansprakelijk stellen mocht zij er niet in slagen mij of mijn eigendom te beschermen.

ARTIKEL 7: De Overheid zal mij verschillende diensten aanbieden. De aard van en de mate waarin deze diensten aangeboden worden zal door de Overheid worden bepaald, en kunnen ten alle tijde veranderen.

ARTIKEL 8: De Overheid zal bepalen of ik voor bepaalde Overheidsfunctionarissen mag stemmen. De invloed van de door mij uitgebrachte stem zal verschillen naar gelang het totaal aantal stemmen dat uit wordt gebracht, en ik begrijp dat het doorgaans van uiterst zeer geringe invloed zal zijn. Ik ga ermee akkoord dat ik Overheidsfunctionarissen nimmer aansprakelijk zal stellen wanneer zij iets doen of nalaten dat tegen mijn belang is, of wanneer zij hun beloften niet nakomen, zelfs wanneer het juist op grond van die beloften was dat ik op hen stemde.

ARTIKEL 9: Ik ga ermee akkoord dat de Overheid mij volledig aansprakelijk mag houden mocht ik aan de bovenstaande voorwaarden niet voldoen, in welk geval de Overheid enig bezit dat ik nog over heb mag onteigenen.

Ook mag de Overheid mij gevangen houden voor het niet nakomen van mijn toegezegde verplichtingen, en de tijdsduur van mijn gevangschap wordt door de Overheid bepaald. Ik ga er ook mee akkoord dat de Overheid ten alle tijde de voorwaarde van dit contract mag wijzigen.

ondertekend door:……………… d.d …………

Plaats:. SOFI-nr: ……………. Copyright 1989 door Robert E. Alexander.

Mag vrijelijk gekopieerd en uitgedeeld worden, graag zelfs!