Wij werden gewezen op een mogelijk interessante actie van de PW-Jongeren in België. Met behulp van petities en gecoördineerde acties wil Amandement ’80 bereiken dat in de grondwet de volgende bepalingen worden opgenomen:

  1. de beperking van de macht van Staat en overheid.
  2. de verplichting voor regering en parlement het budget van de lopende staatsuitgaven in evenwicht in te dienen en goed te keuren;
  3. de globale druk van alle belastingen, sociale en andere bijdragen te beperken tot een bepaald maximum, nl. 25% van het totaal nationaal inkomen. Hierbij mag de belasting niet hoger zijn dan 1/3 van het inkomen van een persoon;
  4. de invoering van economische, sociale, milieu- en consumentenrechten, die door geen enkele reglementering van de staat of het parlement kunnen worden aangetast;
  5. de afschaffing van de stemplicht, de verplichte legerdienst, het monopolie van de overheid inzake de media;
  6. de oprichting van een bijzondere rechtbank waar iedere burger elke beslissing van de Staat, het Parlement, of gelijk welke overheidsadministratie kan laten nietig verklaren, indien die beslissing strijdig is met de gewaarborgde rechten en vrijheden van de burger.

Als u de actie steunt of meer informatie wilt hebben, neem dan contact op.

Wij vinden dit een goede actie. Vanuit onze libertarische filosofie zouden we uiteraard enkele punten duidelijker principieel gesteld willen zien. Bijvoorbeeld zouden we ons nog gelukkiger voelen als onder punt 3 duidelijk gesteld zou zijn dat dit als een eerste stap gezien moet worden.

Wij hopen de PVV-Jongeren daarvan ook te kunnen overtuigen.