Elf markteconomische organisaties in de EG hebben op 17 januari een gezamenlijk memorandum aangeboden aan de Europese Gemeenschap (de Europese Commissie en het Europarlement). Daarin doen zij een beroep op de gemeenschap de huidige belangenpolitiek te laten varen en in plaats daarvan te kiezen voor consequente markteconomie.

Werkelijke markteconomie in plaats van belangenpolitiek en geleide economie is nodig in de EG

De hoofdoorzaak van alle problemen van de EG is de ministerraad. Deze doet niets anders dan het voeren van belangenpolitiek en bevordert de geleide economie. De vrije markt van vraag en aanbod wordt steeds weer ontregeld. Engeland krijgt veelal de schuld in de schoenen geschoven van de financiële problemen, maar dat is volstrekt onjuist. Het zijn juist de oorspronkelijke zes lidstaten, die destijds de basis hebben gelegd voorde huidige problemen – vooral in de landbouw.

De speciale landbouwpolitiek dient afgeschaft te worden. Uiteindelijk zal de landbouw beter af blijken te zijn, wanneer de agrarische problemen worden opgelost d.m.v. algemene maatregelen, welke genomen moeten worden om te komen tot een gemeenschappelijke, vrije markt.

Dit zijn enkele van de vele duidelijke uitspraken die een aantal markteconomische organisaties uit de EG-lidstaten doen in een memorandum, getiteld: “Consequente markteconomie, de enige weg uit de EG-crisis”. Vandaag (17 januari 1985) is dit memorandum gepresenteerd tijdens een gezamenlijke persconferentie in Brussel. Dit vrijwel gelijktijdig met de wisseling van de EG-commissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap. Het memorandum bepleit een grondige wijziging in de economische politiek. Momenteel raakt de EG steeds verderaf van datgene wat in het Verdrag van Rome is vastgelegd.

Het is opmerkelijk dat juist van Franse zijde (en dus niet van Britse zijde) aangedragen werd dat premier Thatcher van Engeland steun verdient wanneer ze in de EG steeds weer op de bres staat voor de belangen van alle Europeanen. Zij beperkt zich daarbij uitdrukkelijk niet tot de belangen van haar eigen burgers. Andere regeringen doen dat helaas echter wel. De huidige crisis is veroorzaakt door het verlaten van de markteconomie en het steeds weer kiezen voor geleide economie, belangenpolitiek en lastenafwenteling op de consumenten.

In het memorandum wordt aangegeven hoe de vrije markt weer toegepast kan gaan worden in de gemeenschap. De weg van de geleide economie naar de markteconomie zal zeker niet eenvoudig zijn. Zij is echter noodzakelijk wil de EG economisch overleven in de wereldwijde concurrentieslag. Zonder het gaan toepassen van de markteconomie dreigt Europa industrieel vermalen te worden tussen de Verenigde Staten en Japan. Vorige week is ditzelfde ook betoogd door de president-directeur van Philips, dr. Dekker.

Grenzen dienen niet afgesloten te zijn/ worden, behalve in extreme situaties (bijv. de concurrentievervalsing door Oostbloklanden). Het opwerpen van barrières voor importen uit m.n. de derde wereldlanden betekent afwenteling van onze integratieproblemen op die landen. En dat kan (èn mag) nimmer de bedoeling van de gemeenschap zijn.

Er dient geen speciale industriepolitiek gevoerd te worden. De overheden dienen alleen een markteconomisch raamwerk te creëren, zodat er eerlijke concurrentie plaats heeft binnen de gemeenschap. Harmonisering van technische normen is een goede zaak, maar voor het overige betekent het hele harmoniseringspektakel alleen maar werkgelegenheid voor de bureaucraten.

Er dienen weer flexibele wisselkoersen te komen i.p.v. het huidige Monetaire Stelsel. Dit stelsel werkt verstarring in de hand, frustreert de integratie, vervalst de concurrentie en verdoezelt de economische ontwikkelingen in de diverse lidstaten. Uiteindelijk ontkomt men immers toch niet aan aanpassing, maar dan zijn de gevolgen en problemen groter.

Het memorandum pleit voor de afschaffing van publieke en private monopolies, het openen van de grenzen in de EG, het liberaliseren van de kapitaalmarkten, het privatiseren van overheidsdiensten en – bedrijven en het afbouwen van het interventiestreven.

Zeer kritisch laten de samenwerkende organisaties zich uit over de EG-landbouwpolitiek. Er is geen sprake van dat dit HET voorbeeld van integratie is, integendeel. De huidige landbouwpolitiek laat daarentegen het falen van het overheidsingrijpen in de markt op een niet mis te verstane manier zien. De vrije markt moet men weer laten functioneren, zodat daar geproduceerd wordt, waar dat het beste èn het goedkoopste kan. Dat is beter voor èn de boeren èn de consumenten.

De gezamenlijke organisaties dringen er bij de politici van alle lidstaten op aan zich niet meer te laten verleiden tot het voeren van belangenpolitiek. Het bevredigen van de verlangens van eigen achterbannen zal uiteindelijk een catastrofe voor de gemeenschap bewerkstelligen. Alleen door het consequent toepassen van de markteconomie is dat nog te voorkomen.

Het memorandum is opgesteld door: Aims of Industry, British United Industrialists, en het Institute of Economic Affairs uit Engeland; de Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, de Alexander-Rüstow Stiftung en de Vereinigung von Unternehmerinnen uit Duitsland; Het Centro Recherche Economique Aplicate uit Italië; het Institut Economique de Paris uit Frankrijk; Het Ludwig von Mises-instituut uit België; het Libertarisch Centrum Nederland en de Kritische Nederlandse Ondernemers uit Nederland.

Het memorandum is verschenen in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. Zolang de voorraad strekt zijn ex. van dit memorandum verkrijgbaar bij het KNO-secretariaat. Voor leden is het eerste ex. gratis. Meer ex. en voor niet-leden kost het memorandum f 5,- per ex.

Redactie:

Bovenstaande belangrijke gebeurtenis kan een begin zijn voor de redding van de economie in Europa. Als aan dit en dergelijke adviezen geen gehoor gegeven wordt, gaat Europa rechtstreeks zijn economische ondergang tegemoet.

Omdat het verslag van GERRIT JAN VAN NOREL voor de K.N.O. zo ’n goed beeld geeft, publiceren wij dit hier ook voor U.