Dit is een vertaling uit een reeks van oudere ISIL publicaties die we op Libertarian.nl publiceren.

Een van de grootste problemen in de hedendaagse wereld zou zijn de grote bevolkingsaanwas, specifiek in bepaalde gebieden. Regeringen die doorgaans problemen plegen op te lossen d.m.v. geweld, hebben ook op dit gebied gewelddadige ideeen zoals:

  1. Gedwongen sterilisatie van alle mannen met een bepaald aantal kinderen.
  2. Een door de overheid te beheersen vergunningstelsel voor het krijgen van kinderen (moeten we aannemen dat geboorten-zonder-vergunningen bestraft worden door de betreffende baby’s te verwijderen?)
  3. Gedwongen arbeid van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd
  4. Verplichte (sociale) dienstplicht voor alle jonge volwassenen om gezinsvorming uit te stellen.
  5. Planmatige aanpak om met dwang de gezinnen te “herstructureren”.

Het lijkt erop dat men ons een communistische dictatuur wil besparen via inlijving bij het leger, belastingen, afluisterapparatuur, spionnage, aanklachten voor samenzwering en beperking op internationale handel en reizen – dit alles in naam der vrijheid!!

De rol van overheden in het bevolkingsvraagstuk

Bovenstaande voorbeelden tonen aan, hoe overheden betrokken zijn bij systematische campagnes van psychische – zo geen fysieke – castratie.

De bemoeienissen van de overheid m.b.t. het bevolkingsaantal zijn legio. In een poging “andermans problemen op te lossen met gebruik van geweld” zijn overheidsprogramma’s een voorname oorzaak geweest (en nog) van de bevolkingscrisis.

Ten eerste zijn er dwingende verboden, zoals wetten tegen abortus en het gebruik van voorbehoedmiddelen om vrijwillige particuliere acties te bemoeilijken. Dit soort wetgeving komt in vrijwel alle westerse landen voor, vooral in katholieke landen. Het bemoeilijken of onmogelijk maken om zwangerschap te voorkomen, dan wel te aborteren, heeft tot gevolg dat talrijke ongewenste kinderen geboren worden. Een trieste bijkomstigheid is dat dergelijke kinderen vaak slecht opgevoed en/of mishandeld worden.

Heeft de overheid het recht om voorbehoedmiddelen en abortus te verbieden? Worden door abortus of anti-conceptie rechten overtreden? Om deze vragen te beantwoorden moeten wij ons eerst afvragen: Wat is de basis van het begrip rechten? En waaruit bestaan rechten?

Libertariers antwoorden dat rechten afgeleid zijn van de menselijke rationaliteit. Het feit dat de mens kan redeneren onderscheidt haar van andere soorten leven op aarde, maakt haar mogelijk de natuur te begrijpen en te beheersen, waardoor rijkdom wordt geschapen. Als rationele wezens zouden mensen elkaar moeten respecteren en vrijwillig met elkaar moeten omgaan, in plaats van gedwongen.

Een menselijke foetus echter is geen rationeel wezen en heeft daarom geen rechten. Maar zelfs als we een foetus als een rationeel wezen zouden beschouwen, dan nog zou een abortus geen overtreding zijn van zijn rechten. Rechten hebben geen moreel gezag om mensen te dwingen te zorgen voor voedsel, onderdak of wat dan ook. Dus zelfs al zou een foetus rationeel zijn (hetgeen beslist niet het geval is), dan nog zou de moeder het recht hebben de foetus te laten verwijderen, zolang niet, tijdens de abortus, de foetus opzettelijk gedood wordt.

Noch het geborene, noch het ongeborene kan rechten doen gelden op anderen. Het kan slechts eisen om vrij gelaten te worden. Abortus is doodeenvoudig het recht van de moeder. Wetgeving ten aanzien van voorbehoedsmiddelen is eveneens in strijd met het recht van een individu om over haar eigen lichaam te beschikken. Overheden hebben hiermee niets te maken!!

Het subsidieren van ouderschap

Een tweede soort overheidsingrijpen, dat bevolkingsaanwas stimuleert is het stelsel van de vele onder dwang gefinancierde (d.m.v. belastingen) subsidies aan ouders.

  1. Met onze kinderbijslage, vergelijkbaar met soortgelijke maatregelen in andere landen, steunt en stimuleert de overheid vaak juist minder draagkrachtige gezinnen.
  2. Belastingaftrekposten verlichten de lasten van gezinnen met kinderen
  3. Last but not least: het staatsscholensysteem is een belangrijke oorzak van het feit, dat veel mensen meer kinderen hebben, dan ze zich eigenlijk kunnen permitteren. Daar onderwijs door belastingen wordt gefinancierd, wordt elke Nederlander gedwongen om te betalen voor de opvoeding van andermans kinderen. Hierdoor worden voor ouders de kosten van levensonderhoud van hun kinderen drastische verminderd. Dit werkt zorgeloosheid in de hand, met als gevolg toename van het kindertal.

Oplossing van het probleem van het bevolkingsaantal

Een belangrijke voorwaarde voor de oplossing van dit probleem is de overheid te doen ophouden, zich te bemoeien met de manier waarop mensen hun leven willen inrichten. Alle wetgeving rond abortus en anti-conceptie dienen onmiddellijk te worden ingetrokken. Kinderbijslag en staatsonderwijs dienen te vervallen, zodat mensen de verantwoording van hun dadan zelf kunnen opnemen. In vrijwillig overleg met elkaar kunnen zij dan zelf hun problemen oppakken, hetzij als kleine gemeenschap of als winstgerichte onderneming. Dit zal hen aanzetten om terdege na te gaan of zij kinderen willen en kunnen onderhouden/betalen.

Zolang de overhedi zich blijft bemoeien met de levens van individuen, hoe zij over hun eigen lichaam willen beschikken, en zolang de overheid mensen dwingt om in het onderhoud van anderen te voorzien, zal dit grote probleem blijven bestaan!!