bernardlewis.gif
Bernard Lewis

Het boek De crisis van de islam van Bernard Lewis, emeritus hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Princeton University, is een historische analyse van de conflicten tussen de islam en het Westen. Lewis schreef dit boek ondermeer vanuit het besef dat de historische kennis van zowel moslims over het Westen en van de gemiddelde Amerikaan over de Arabische wereld abominabel laag is. Een essentieel verschil is alvast het staatsoverschrijdende karakter van de islam. Inwoners van Irak, Egypte of Turkije zien zichzelf niet zozeer als Arabieren, Perzen en Turken maar als moslims. Dit verklaart de betrokkenheid van de inwoners van bijvoorbeeld Pakistan met de gebeurtenissen in Afghanistan. Wie raakt aan één van de moslimlanden raakt daarmee aan de ganse moslimwereld. En dat geldt vooral voor de drie meest ‘heilige’ plaatsen: Saoedi-Arabië waar Mekka en Medina zich bevinden, Irak dat jarenlang het centrum van de moslimwereld was en Israël omwille van de islamitische aanspraken op de stad Jeruzalem. Overeenkomstig de uitspraak van de Profeet dat er ‘geen twee geloven mogen bestaan in Arabië’ volgt de door radicalen ingenomen positie dat deze tot op vandaag verboden terrein zijn voor niet-moslims. Hiermee komen we volgens Lewis meteen in de kern van het conflict tussen de (radicale) islam en het Westen. Want juist tijdens de eerste Golfoorlog gaven diverse islamitische landen, waaronder Saoedi-Arabië toelating aan Westerse troepen om zich op hun grondgebied te stationeren en van daaruit hun ‘broeders’ in Irak aan te vallen.

Een belangrijk verschil tussen het Westen en de islam is het feit dat het principe van de scheiding van kerk en staat, dat een essentieel kenmerk is in het Westen, geen gelijke kent in de islam. Moslimlanden kennen geen keizers maar enkel God als heerser en bron van recht. Het centrale dogma is dat de koran eeuwig en onveranderlijk is. Het geloof blijft in moslimlanden onbekritiseerd en zelfs onder moslimgemeenschappen in westerse landen is kritiek hoogst uitzonderlijk. “Het islamitische geloof en de islamitische cultuur wordt daar een mate van onaantastbaarheid verleend die de christelijke meerderheid kwijt is geraakt en de joodse minderheid nooit gekend heeft”, aldus Lewis. Deze vaststelling klopt met de realiteit. Zo is het pas sinds de opkomst van Pim Fortuyn en de kritiek van Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian dat kritiek op het moslimgeloof, zij het met veel weerstand vanuit de wereld van het politiek correcte denken, enigszins mogelijk is.

Bernard Lewis maakt ook duidelijk wat in de loop van de geschiedenis de betekenis en de gevolgen van de jihad is geweest. De jihad is een belangrijke opdracht die door de Profeet is opgedragen aan de moslims. Zo is het volgens de islamitische wet toegestaan oorlog te voeren tegen vier soorten vijanden: ongelovigen, afvalligen, opstandelingen en bandieten. Wel krijgen de ‘islamitische strijders’ de opdracht om geen vrouwen, kinderen en bejaarden te doden. En wie ingevolge deze strijd gedood wordt verdient het martelaarschap van de eeuwige zaligheid. Lewis legt dit alles omstandig uit om aan te tonen dat zelfmoord een binnen de islam onaanvaardbare daad is die juist leidt naar eeuwige verdoemenis en dat nergens in de koran wordt aangespoord tot terrorisme en moord waarbij onschuldigen zouden vallen. Dit gegeven is belangrijk. De zelfmoordcommando’s van de Palestijnse Hamas en van Al Quada handel(d)en in feite tegen de islamitische voorschriften. Islamitische rechtsgeleerden beklemtonen dat de belangrijkste vijanden de eigen afvalligen zijn. Voor die zonde bestaat geen genade: mannelijke afvalligen moeten gedood worden (zie Salman Rushdie), voor vrouwen volstaat opsluiting. Hier schuilt een enorm gevaar. Voor heel wat radicale moslims zijn de eigen islamitische heersers die wij in het westen als onze bondgenoten zien immers de grootste verraders en vaak zelfs afvalligen. Dit was dan ook de ‘reden’ waarom radicale moslims de Egyptische predident Sadat hebben vermoord.

Heel wat westerlingen zien de islam als een achterlijke godsdienst en cultuur, vooral inzake technologische, economische en politieke ontwikkeling. Nochtans lag de islam eeuwenlang voorop op het ‘barbaarse’ Westen. Volgens Lewis keerde het tij op het einde van de 16de en in de 17de eeuw. Hij citeert een Ottomaanse regeringsfunctionaris die in 1593 onder indruk was van een enorm schip dat 3.700 zeemijlen had afgelegd en 83 kanonnen aan boord had. Maar belangrijker was het feit dat het schip niet door een westers staatshoofd was betaald maar door een private handelsonderneming. Juist het mercantilisme zorgde voor een versnelde economische en technologische ontwikkeling. Met de Franse Revolutie en later de bezetting door Napoleon van Egypte kwam dat verschil ook op militair en politiek vlak tot uiting. De latere kolonialisering van de meeste islamitische landen zorgde daar wel voor vooruitgang zoals infrastructuur, onderwijs, sociale veranderingen, de afschaffing van de slavernij en in grote mate van de polygamie. Maar in landen die hun onafhankelijk bewaarden, bleven dergelijke ‘moderniseringen’ uit. Zo werd de slavernij in Saoudi-Arabië pas wettelijk verboden in 1962 en hebben vrouwen er zo goed als geen rechten. Intussen is de afkeuring, zelfs haat van veel moslims vooral gericht tegen de Verenigde Staten. Niet alleen omwille van de steun van de VS aan Israël maar vanuit religieus standpunt nog meer omwille van de ‘decadente’ levenswijze van de Amerikanen. (Lewis verwijst hierbij naar de walging van de Egyptenaar Sayyid Qutb, de ideoloog van het moslimfundamentalisme, voor de dans. Hij ziet hier dan ook een verklaring voor het feit dat tal van aanslagen gebeuren tegen dancings en nachtclubs als gerechtvaardigde doelen). In 1979 leidde dit tijdens de Iraanse Revolutie tot de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Teheran waarbij 62 Amerikanen werden gegijzeld.

In het hoofdstuk ‘Meten met twee maten’ is Lewis vernietigend voor de dubbelzinnige houding van heel wat westerse landen tegenover de schending van de meest essentiële grondrechten van de mens in landen waar ze goede relaties mee onderhouden zoals Saoudi-Arabië, Soedan en Libië. Hij klaagt de Amerikaanse buitenlandse politiek aan die in het verleden meer rekening hield met de eigenbelangen dan met de belangen van de lokale bevolking. Zo bijvoorbeeld bij hun steun aan de sjah van Iran, de steun aan Saddam Hoessein in de oorlog tegen Iran, de steun aan de Mudjahedien in hun strijd tegen de Sovjet-Unie en zelfs de steun van de CIA aan een zekere Osama Bin Laden eind jaren ’70. En wat de islamitische bevolking van die landen ook onthouden is het ‘verraad’ van diezelfde Amerikanen die na de eerste Golfoorlog de Koerden en de sjiieten opriepen om Sadam Hoessein van de troon te stoten, maar niets deden toen ze door de Iraakse dictator in de pan werden gehakt. In de ogen van heel wat moslims misbruiken de westerse landen hun macht om dictators aan de macht te houden zoals in Pakistan en Egypte waar, moesten er vrije verkiezingen zijn, de islamisten een overwinning zouden behalen zoals het ook het geval was in Algerije (daar werd na de eerste ronde van de perlementsverkiezingen in 1991 de verkiezingen stilgelegd uit vrees voor een grote overwinning van het FIS).

Lewis blijft niet steken in veralgemeningen. Hij wijst erop dat de meeste moslims geen fundamentalisten zijn. Maar het fundamentalisme wint veld. Zij zien de moderniteit als de oorzaak van de achterstand van de moslimwereld. Het fundamentalisme kreeg vooral vorm in Arabië bij de wahhabieten (volgelingen van Abd al-Wahhab die in 1744 een campagne opstartte met als doel terug te keren naar de authentieke islam). Daarbij gingen ze vooral te keer tegen de zogenaamde ‘afvalligen’. Intussen is het ‘wahhabisme’ de officiële godsdienst in Saoedi-Arabië. Een land met de meest heilige islamitische plaatsen en enorme financiële middelen (waarmee ze vooral scholen en universiteiten steunen die de zuivere islam propageren). Soortgelijke bewegingen zijn de Egyptische Moslimbroederschap en de Afghaanse Taliban. Hun doelstelling is eenvoudig: de modernisering terugdraaien en de sjariah als enig geldende wet erkennen en toepassen. In een land als Saoedi-Arabië is dat laatste wel van kracht, maar groeit het ongenoegen over de samenwerking van de Saoedische heersers met de Amerikaanse ‘ongelovigen’. De verjaging van de ongelovigen van de Arabische heilige grond is dan ook de hoofdinzet van Osama Bin Laden. De groeiende aanhang van de moslimfundamentalisten is voor Lewis een gevaarlijke trend die ook de bestaande spanningen met moslimgemeenschappen in westerse landen kan aanwakkeren.

Het boek van Lewis is een heldere en kritische beschouwing over de relatie tussen de islam en het Westen. Hij maakt duidelijk dat we dringend steun moeten verlenen aan de democratische oppositiebewegingen die in sterk anti-Amerikaanse landen als Irak en Iran bestaan. Waarschijnlijk zal nog meer nodig zijn en zullen de westerse landen ook hun relaties met dictaturen als Saoudi-Arabië en andere Arabische landen in vraag moeten stellen. Het wordt in elk geval een enorme opgave maar die ons niet onverschillig mag laten. Lewis weet waarom. “Als de fundamentalisten hun kansen goed hebben ingeschat en hun oorlog winnen, dan ligt er voor de wereld een donkere toekomst in het verschiet, vooral in dat deel van de wereld dat de islam in zijn armen heeft gesloten.” Dit boek is een must voor al wie de wortels van de woede onder radicale moslims wil begrijpen.

Bernard Lewis, De crisis van de islam, Het Spectrum, 2003
Verkrijgbaar bij BOL

Deze recensie verscheen eerder op: liberales.gif

Liberales verstuurt wekelijks een gratis nieuwsbrief met interviews, essays en boekbesprekingen. Inschrijven kan op www.liberales.be.

5 REACTIES

 1. Gezien “Overeenkomstig de uitspraak van de Profeet dat er ‘geen twee geloven mogen bestaan in Arabië’ ”
  Waarom laat men dan in het Vrije Westen nog steeds moslims immigreren?
  Volgens mij legt men daarmee het zaad van toekomstige oorlogen zoals we gehad hebben in de Balkan.
  m i heeft de islam een aggiornamento (aanpassing aan de tijd) nodig. Of men dat wil is een andere zaak.

  gnollet

 2. http://members.boardhost.com/parlement/
  *******************************

  Marokkanen kiezen islamitische namen , geen europeese…als je hier bent geboren, wat voor binding heb je dan met Marokko. Het wordt hoogtijd dat dubbele nationaliteiten worden afgeschaft. Dat scheelt een hoop poltieke ellende. De Ministers kunnen dan met wezenlijke zaken bezig zijn. Geen kinderbijslag naar buitenland, berechting in Nederland, geen invloed vanuit Marokko etc. Ik geloof dat elke echte Nederland daar naar snakt.

  En nu uiteindelijk dat marokko in Nederland kan bepalen welke naam een kind krijgt , dat moet tochverboden worden, en als eigen mensen terugwillen, moeten we meteen terugsturen.
  wat heeft marokko te maken met welke naam Nederlandse ouders hun kind willen geven?Daar ligt dus het probleem van de dubbele nationaliteit. De bemoeienis van marokko met Nederlandse staatsburgers moet ophouden. Onbegrijpelijk dat politiek NL dit nog steeds toestaat!
  of Laat ze toch lekker alleen Marokkaanse namen en Marokkaanse paspoorten houden. Dat helpt alleen maar bij hun toekomstige uitzetting. Ze WILLEN niet eens integreren, want wie teveel toenadering zoekt tot de Nederlandse samenleving is in hun ogen “verkaast” en zelfs een verrader. Waar doen wij dan ons best nog voor?
  Het principe in ONS Nederland moet zijn: geen enkele overheid bemoeit zich me de naam die ouders hun kinderen willen geven. En geen enkele overheid staat toe dat een andere overheid zeggenschap verwerft over ONZE ambtelijke loketten. Dat en niets anders moet de leidraad zijn. Verder niets op de agenda!

  *******************
  http://members.boardhost.com/parlement/

  http://members.boardhost.com/parlement/

  http://members.boardhost.com/parlement/

 3. Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

  Moslim Dictators en proces tegen Wilders!

  Het proces tegen Wilders, oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederlandse verlenging, is een schande, het is niet legitiem! Zie eerder de opmerkingen van moslim dictators, als Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, dictator Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , De Jordaanse dictator Abdullah, Marokkaanse dictator Mohammed, leiders van Turkije, Islamitische dictator Omar al-Bashir van Soedan en even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Gezien deze dictatoriale regiemes niet legitiem zijn, zou die waanzinnige proces samen met die dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Wilders die mede dankzij door deze dictators tot stand kwam, is dodelijk voor Nederland. Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren…Moslim dictators hebben niet alleen in hun eigen land, maar ook in het buitenland een enorme schade ingericht: In eigen land, onafhankelijke kranten en oppositiepartijen zo goed als verboden. In het buitenland willen ze ook geen tegenstanders: Wie doodsbedreigingen uit de islamwereld krijgen, kunnen dus óók nog strafrechtelijk vervolgd worden, met eigen wapen. Dit is een ergere doodsbedreiging. En als het zo doorgaat, kunnen islamitische lange tenen tot in het Europese Gerechtshof reiken. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

  Via islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei is nog steeds exponentieel en als gevolg, in alle moslimslanden gevreesde overbevolking: Neem nu even Egypte, de overbevolking is een grote probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland maar er wonen negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en voorsteden maar herbergt meer mensen dan heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen Moslims bij, Turkije stijgt naar 80 miljoen, Iran telt meer dan 85 miljoen Moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dit is een grote probleem. Snel groeiende bevolking en dictators die nog meer Moslims willen: moeder aarde in een grote gevaar! Turken hebben circa 12 miljoen Moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wilt, beschouwt deze volksverplaatsing een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Gelijktijdig zet hij Nederlandse autoriteiten onder druk om G. Wilders ten val te brengen. Vreselijke Marokkaanse dictatuur die eigen volk onderdrukt, is ook in Nederland actief. Deze leiders zijn bezig met frauderen dus de overbevolking zal blijven toenemen omdat er geen aandacht aanbesteed word en zijn blij dat er meer moslims op de aarde komen zo dat ze meer macht krijgen.
  Deze moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland domineren door te terroriseren.

  Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, alles wordt streng gecontroleerd, zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen G. Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters, gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl in veel landen opstanden begonnen tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen Moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. 5 de colonne, hoofdproduct van deze dictators heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders om het stichten van een islamitische enclave. Moslims bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, hanteren antiwesterse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je goed volgt hoe deze moslims middels onnoemelijke methodes worden gedwongen verlenging te worden… Nergens kan een immigrant zo snel het voor het zeggen hebben als in Nederland. Er is veels te zwak op de intrede van grote moslim populaties gereageerd wel 40 jr. lang. In Nederland zijn er voorbeelden te over. Je geeft een vinger en er word gelijk een hele hand genomen. Maar arrogant genoeg willen ze die hand niet schudden! Je moet wel heel erg naïef zijn om nu nog ook in Nederland medewerking te verlenen aan de bouw van gebouwen waarin deze haatzaaiende ideologie gepredikt gaat worden. Islamitische politieke ideologie is de basis van onderdrukking, dictatuur en geweld. Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.
  Als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar hier gaan simuleren, terwijl veel volkeren in opstand kwamen tegen de brutale moslimdictators. Een voorproefje van wat ons te wachten staat. Hier zouden dus ook ooit 90 miljoen mensen kunnen wonen.
   Als de huidige, door de elite gedoogde, trend doorzet, zullen dat in meerderheid islamieten zijn, met alle gevolgen van dien voor de dragers van de oudere cultuur, weer onderworpen aan de moslim dictators! Het is hen weer gelukt, proces tegen G. Wilders gaat weer starten. Oude garde en hun dictatoriale nationaal socialistische islamitische regimes, proberen met deze proces de verdediging van Nederland definitief af te breken. Dit proces is een hetze die is aangewakkerd door o.a. Kleurrijk Nederland {een organisatie met de militante moslims die alleen 1 kleur erkennen, subsidie vreters: ga maar met die mensen over islam discussiëren! Ze terroriseren meteen…}, een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de anti-Nederlandse handlangers van islamitische regimes. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, een zaak aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Orders (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch, er moet hoognodig een onderzoek komen naar de bevangenheid van deze personen, die indien nodig uit hun functie moeten worden verwijderd.
  Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.

  De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet. Het wordt alleen meer geweld, meer onderdrukking; kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomstlanden waar de islamitische dictatuur heerst; je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen de volkeren is hier het zoveelste bewijs van.
  De islam ven deze dictaturen is in opmars en overal te wereld voor ellende, zelfs genocide, terreur en vervolging zal blijven zorgen.  In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De Islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien deze Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. Nederlandse steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels enz.. enz.. De brutale massa moslims groeit razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders, verscheidene haatpredikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid, en jonge moslims polariseren via hun omgangsvormen en gelaatsbedekking. Dit is toch de basis van hun toekomstige Islamitische dictatuur. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen en hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.

  Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair gesteund hebben. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.
  PVDA, CDA, Groenlinks en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei banden met de verlenging (moslim “maatschappij” in Nederland) van de dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes {Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, onderwijs, aparte zwemplaats en regels voor vrouwen met een andere achtergrond, hoofddoek organisaties, militaire dienst in moslim landen voor in Nederland geboren jongeren} die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen niet stoppen met dat primitieve ideologie die hen zeker vastbindt aan een eeuwenlange onderdrukking en ellende die nu 1.8 miljard mensen ondervinden. Er zijn juist revoluties begonnen tegen deze praktijken, in veel Arabische landen wordt deze ideologie bestreden, mensen willen af van de onderdrukking, er zijn opstanden tegen het kern van hele systeem. Maar, PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen toch verder met hun implementatie. Ze hebben 40 jaar lang de immigratie politiek van al die dictators toegepast. Dictators wankelen maar onze partijen willen toch verder. Dit is krankzinnig. Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt!. Bij Nederlandse overheid deden zogenaamde “beleidsmakkers” alles wat hun dictators dicteerden en als gevolg huidige grootsteden ramp. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Velen ven hen hebben nog steeds banden met hun dictators. Deze implementatie is zeer gevaarlijk, Gemeente ambtenaren met de namenlijsten van Moslimlanden, ministers die moskeen openen, burgemeesters en wethouders die islam scholen oprichten, hoogste minaretten lanceren enz.. enz.. Maar welke namen stonden op die lijsten? Allemaal de namen van islamitische dictators!
  Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun geliefde Islamitische wereld….Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.

  Moslims wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.
  PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb, wethouder Hamit Karakus hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomstlanden. Ze bouwen structuren, de orders van hun dictators worden nog steeds doorgevoerd, ze zorgen ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Als jij naar zogenaamde gelovigen die moskeen willen bouwen kijkt, zie jij alleen werkloze Moslims, soms 35 jaar in uikeringen! Financiering is zeker via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden, dus met de bloed van die mensen hier bezetting structuren bouwen voor de moslim dictators: en hier als gevolg het verval van de samenleving, hardwerkende mensen die het land ontvluchten. politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. Het beleid van de deze partijen gedurende 33 jaar is gevaarlijk voor de samenleving.
  De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mens(elijk)heid, maar tegen de dieren ook. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden, het is nu afgelopen: opstanden zijn begonnen. Hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden Romeinen ook: Hannibal zat in Europa, kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).
  Wij moeten ook huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen.
  Het is nu tijd om hele proces terug te draaien: niet Geert Wilders maar Moslim dictators moeten veroordeeld worden.

  Met Vriendelijke Groeten

  Adriana Thraces

Comments are closed.