In de bijeenkomst d.d. 6-12-1984 hielden de heer H. Wolzak en de heer Ir. J.J. Grünbauer een lezing. De heer Wolzak schetste in het kort enige belangrijke aspecten van de huidige maatschappij in de Sovjet Unie. Voorts zette hij uiteen welke veranderingen zich in de vorige en deze eeuw voltrokken hebben. Hoe terwille van de “goede zaak” veel mensen vermoord werden. Het eerste vijfjarenplan, in 1928, had de collectivisatie van de landbouw in de Oekraïne tot doel. Het gevolg was dat er in één jaar 1,5 miljoen boeren werden vermoord. In het Westen merkte men het niet op, of deed alsof men het niet bemerkte. Vanaf 1933 trachtte Stalin met Hitler samen te werken. Dictatoren werken graag samen.

In het Westen wordt wel beweerd dat de S.U. een broederland is, omdat ze zeer veel mensen in Wereldoorlog II verloren hebben. Hun eigen systeem heeft veel doden veroorzaakt. Men deporteerde de Krim-Tartaren en men schoot iemand, die krijgsgevangene was geweest, dood. Men eiste van een soldaat zich dood te vechten als hij niet kon overwinnen.

Toen Chroetsjow aan het bewind kwam, leek een mildere tijd aangebroken te zijn. Er werden veel mensen (o.a. reeds overledenen) gerehabiliteerd, maar er werden geen open processen gevoerd.

De S.U. is de afspraken van Yalta en de Helsinki overeenkomst niet nagekomen. De redenen daartoe zijn vervat in een aantal sprookjes: 1) angst voor het Westen, zie Napoleon, Hitler, de “interventie” van de geallieerden in 1918. 2) omsingelingsangst. 3) redenen voor de inval van de S.U. in Afghanistan, omdat de U.S.A. zulks van plan zou zijn geweest: dito verhalen over Ethiopië.

De fout van de bovengenoemde akkoorden is dat ze vrijblijvend zijn omdat er geen sancties zijn. Na 1975 zijn sommige mensen in de S.U. begonnen te formuleren hoe de akkoorden van Helsinki in de praktijk toegepast zouden moeten worden. Deze mensen kwamen in kampen of psychiatrische inrichtingen terecht. Zo zijn er geen vrije vakbonden, kerken worden vervolgd. Vóór de Olympische spelen werden mensen geliquideerd, de Joodse emigratie werd stopgezet; gehandicapten zijn in Rusland dubbel gehandicapt, omdat er geen faciliteiten voor zijn. Men beschouwt ze als onbruikbaar. Politici en kerkelijke leiders in het Westen hebben weinig of geen kennis van zaken over hetgeen zich in de S.U. afspeelt en daardoor worden hoogst onwijze uitspraken gedaan.

Ir.J.J. Grünbauer vertelde dat hij op de Conventie in London de mogelijkheid had geopperd om contact te zoeken met de mensen van Charta ’77 in Tsjecho-Slowakije door hen een brief te schrijven.

Hij vertelde iets over de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije. In 1918 ontstond de republiek als gevolg van de ineenstorting van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Het land wordt bevolkt door Duitsers, Magyaren, Rhoetenen en Slowaken. In 1938 wordt het land verdeeld. Duitsland, Polen en Hongarije annexeerden elk een deel. In 1943 sloot Benes met zijn regering in ballingschap een overeenkomst met de S. U. In 1945 werd deze uitgevoerd. De communisten beheersten belangrijke portefeuilles in de nieuwe regering. Langzamerhand werd het land steeds meer communistisch. In de jaren ’60 ontstond verzet tegen het strenge regime: “De Praagse Lente”. 21-8-1968 overschreden troepen van het Warschaupact de grenzen en bezetten het gehele land. Daardoor werd het onmogelijk gemaakt voor de Tsjecho-Slowaken het voordien heersende stelsel van socialisme van fouten te ontdoen. Op 1-1-1977 stuurde een aantal Tsjechen een verklaring “Charta ’77” de wereld in. In deze groep zitten zowel socialisten als niet-socialisten. Tot nu toe werd er hoofdzakelijk vanuit socialistische kringen in Nederland contact opgenomen met mensen van Charta ’77. De vertalingen van de verklaringen en brieven van Charta ’77 zijn gedeeltelijk onvolledig en soms zeer onzorgvuldig. Een boek, dat de juiste en volledige vertalingen geeft heet “Wat Charta ’77 werkelijk gezegd heeft”, een uitgave van de Stichting “Geen Kerkgeld voor Geweld” te Amsterdam (te bestellen voor ƒ 15,00).

Het voorstel van de heer Grünbauer is nu om d.m.v. een brief contact met de mensen van Charta ’77 te zoeken.

Het voorstel werd aangenomen en zal verder worden uitgevoerd.